สมาคมแม่บ้านตำรวจ ขอบำรุงขวัญเสริมกำลังใจกันและกันด้วยการสนับสนุนทุนการสมัครทดสอบเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาของบุตรข้าราชการตํารวจ!!!

ปิ้วๆๆๆ!! นี่ไม่ใช่เสียงปืน แต่เป็นเสียง…!!!
แจกเงิน!!!💸💰สมาคมแม่บ้าน ได้เห็นความสำคัญของการศึกษาของลูกๆ ยิ่งในช่วงโควิดแบบนี้😷สมาคมแม่บ้านตำรวจ ขอบำรุงขวัญเสริมกำลังใจกันและกันด้วยการสนับสนุนทุน จำนวน 1,000 บาท!