สมาคมแม่บ้านตำรวจ ขอบำรุงขวัญเสริมกำลังใจกันและกันด้วยการสนับสนุนทุนการศึกษาของบุตรข้าราชการตํารวจผู้มีความประพฤติดีที่ขาดแคลนทุนทรัพย์!!!

ปิ้วๆๆๆ!! มาอีกแล้วววววววววว…!!!
💸💰สมาคมแม่บ้าน ได้เห็นความสำคัญของการศึกษาของลูกๆ ซึ่งเป็นรากฐานสําคัญในการพัฒนาประเทศ สมาคมแม่บ้านตำรวจ ขอบำรุงขวัญเสริมกำลังใจกันและกันด้วยการสนับสนุนทุน แก่บุตรข้าราชการ ตํารวจผู้มีความประพฤติดี (ประเภททุนขาดแคลนทุนทรัพย์) เป็นจำนวนทั้งสิ้น 7,500,000 บาท!!!! โดยจะแบ่งเป็น 2,500 ทุน ๆ ละ 3,000 บาท!!