รอง ผบช.น. ประกาศการชุมนุม 20 มีนาคม 2564 ผิดกฎหมาย ผู้ร่วมชุมนุมอาจได้รับโทษ

พล.ต.ต.ปิยะ ต๊ะวิชัย รอง ผบช.น. กล่าวว่า ตามที่ได้มีการประกาศชักชวนให้มีการออกมาร่วมชุมนุมผ่านโซเชียลต่างๆ โดยกลุ่ม REDEM นัดหมายที่บริเวณสนามหลวง ในวันเสาร์ที่ 20 มีนาคม 2564 เวลา 18.00-21.00 น.

ขอแจ้งให้ประชาชนที่จะมาเข้าร่วมการชุมนุมในวัน-เวลาดังกล่าวนั้น ทราบว่าท่านอาจมีความผิดและได้รับโทษตามกฎหมาย ดังต่อไปนี้

  1. การร่วมกันชุมนุมที่ไม่เป็นไปตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนด เป็นความผิดตามมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 และประกาศหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ในส่วนที่เกี่ยวกับความมั่นคง (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 5 มีนาคม 2564 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
  2. การกระทำใดๆ ซึ่งอาจก่อสภาวะที่ไม่ถูกสุขลักษณะ ที่เป็นเหตุให้เกิดโรคติดต่ออันตรายหรือโรคแพร่ระบาดออกไป ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ เป็นการกระทำความผิดตาม พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ.2558 มาตรา 34(6),51 ต้องระวางโทษ ปรับไม่เกิน 20,000 บาท

กองบัญชาการตำรวจนครบาล ย้ำว่า การกระทำดังกล่าว ผู้ชักชวนให้มาร่วมชุมนุม ไม่ว่า ด้วยวิธีการหนึ่งวิธีการใด ผู้จัดการชุมนุม ตลอดจนประชาชนผู้เข้ามาร่วมชุมนุม ถือว่า เป็นการกระทำผิดกฎหมายดังกล่าวมาแล้วข้างต้น และอาจเป็นเหตุให้รับโทษตามกฎหมายได้ นอกจากนี้ การประกาศว่า จะมีการแจกจ่ายหนังสือที่มีเนื้อหาที่ผิดกฎหมาย กรณีดังกล่าวนั้น ผู้เขียน ผู้พิมพ์ ผู้เผยแพร่ ผู้จำหน่าย และผู้แจกจ่าย หากข้อความในหนังสือเป็นความผิดฐาน หมิ่นประมาท หรือ มาตรา 112 บุคคลดังกล่าวถือว่า เป็นผู้กระทำผิดกฎหมายในส่วนที่เกี่ยวข้องในแต่ละส่วนด้วย