ผบ.ตร. เป็นประธานมอบทุนการศึกษา ซึ่งจัดโดยสมาคมแม่บ้านตำรวจ

วันนี้ วันศุกร์ที่ 26 มีนาคม 2564 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุมศรียานนท์ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ คุณรัตนาภรณ์ สีวลีพันธ์ นายกสมาคมแม่บ้านตำรวจ ได้จัดพิธีมอบรางวัลและเกียรติบัตรให้กับเยาวชนผู้ได้รับทุนตามโครงการส่งเสริมเยาวชนผู้มีความสามารถพิเศษ รุ่นที่ 1

โดยมี พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร. เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย พล.ต.อ.มนู เมฆหมอก รอง ผบ.ตร., พล.ต.อ.วิสนุ ปราสาททองโอสถ จเรตำรวจแห่งชาติ, คุณอุชัญญา ปราสาททองโอสถ อุปนายกสมาคมฯ และ พ.อ.หญิง อรัญญา  ทรัพย์พ่วง, คุณพึงพิศ  ภูมิจิตร ประธานชมรมแม่บ้านตำรวจ บช.น., คุณนฤมล  บัวรับพร ประธานชมรมแม่บ้านตำรวจภูธร ภ.1, ผศ.พรพิมล  วงศ์สุข ประธานชมรมแม่บ้านตำรวจภูธร ภ.5, คุณพัชระภรณ์  ยิ้มแย้ม ประธานชมรมแม่บ้าน บช.ปส. และ คุณรสสุคนธ์ เหรียญราชา ผู้แทนประธานชมรมแม่บ้าน บช.ก. ให้เกียรติร่วมในพิธี

สำหรับความเป็นมา และวัตถุประสงค์ของโครงการฯ

ด้วยสมาคมแม่บ้านตำรวจได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการศึกษา ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญทำให้เยาวชนเติบโตเป็นบุคคลที่มีคุณภาพของประเทศสามารถดำรงชีพต่อไปในอนาคตได้เป็นอย่างดีและเป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติ 

สมาคมแม่บ้านตำรวจจึงมีนโยบายจัดทำโครงการมอบทุนการศึกษาให้กับบุตรข้าราชการตำรวจ ในปี 2564 มีจำนวนทั้งสิ้น 6 โครงการประกอบด้วย

1. โครงการส่งเสริมเยาวชนผู้มีความสามารถพิเศษ จำนวน 12 ทุน

2. โครงการมอบทุนพิเศษเพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายในการทดสอบความรู้เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา TCAS64 มอบให้บุตรข้าราชการตำรวจระดับชั้นประทวน – รอง สว. ทุกรายๆละ 1,000 บาท

3. โครงการมอบทุนการศึกษาบุตรข้าราชการตำรวจประเภทผู้มีความประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ จำนวน 2,500 ทุนๆ ละ 3,000 บาท

4. โครงการมอบทุนการศึกษาบุตรข้าราชการตำรวจที่เรียนดีในระดับอุดมศึกษา ทุนต่อเนื่อง แบบให้เปล่า จำนวน 50 ทุน ๆ ละ 20,000 บาท/ต่อปี

5. โครงการมอบทุนการศึกษาบุตรข้าราชการตำรวจที่เรียนดี ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส./อนุปริญญา) ทุนต่อเนื่อง แบบให้เปล่า จำนวน 20 ทุนๆละ 20,000 บาทต่อปี

6. โครงการมอบทุนการศึกษาแก่ผู้ได้รับผลกระทบ ซึ่งเป็นบุตรของข้าราชการตำรวจที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ หรือบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ พิการทุพพลภาพจนให้ออกจากราชการ ตั้งแต่ปี 2561 – 2563 ครอบครัวละ 10,000 บาท

สำหรับพิธีการมอบทุนการศึกษาในวันนี้ เป็นการมอบทุนการศึกษาให้กับเยาวชนบุตรข้าราชการตำรวจที่มีความสามารถพิเศษ มีความสามารถโดดเด่น มีผลงานประสบความสำเร็จเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ หรือระดับนานาชาติโดยแบ่งรางวัลเป็น 4 ประเภท ได้แก่

ประเภทวิชาการ ประเภทกีฬา ประเภทดนตรี และประเภทศีลธรรม คุณธรรมและจริยธรรม ใน 3 ระดับชั้น

ได้แก่ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวนทุนรวม 12 ทุน

โดยมีบุตรข้าราชการตำรวจที่ประสบความสำเร็จด้วยผลงานอันเป็นที่ยอมรับและผ่านการพิจารณาคัดเลือกผู้รับทุนจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในแต่ละประเภทรวมทั้งหมด 12 ทุน

ซึ่งการได้รับการคัดเลือกถือเป็นการสร้างชื่อเสียงให้กับตนเอง ครอบครัว สถานศึกษาและประเทศชาติ รวมถึงยังเป็นการแสดงให้สังคมได้เห็นว่าบุตรข้าราชการตำรวจ คือเยาวชนที่เปี่ยมไปด้วยความสามารถ ความมุมานะพยายาม อันมีผลงานความสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ในหลากหลายสาขา ตามรายชื่อ ดังนี้

1. ด.ช.ภูรินท์  คุ่มเคี่ยม  ระดับชั้น ประถม  ประเภท วิชาการ

ได้รับรางวัล เหรียญทองการแข่งขันวิชาการระดับนานาชาติ สาขาวิทยาศาสตร์

เป็นบุตรของ  นายฉัตรชัย คุ่มเคี่ยม และ ด.ต.หญิง ธิดาวดี คุ่มเคี่ยม ผบ.หมู่ ตม.จว.สงขลา (สตม.)

2. ด.ญ พิมพ์ภิชญา และ ด.ญพิมพ์พิชชา อุตรพงศ์ ระดับชั้น ประถม ประเภท ดนตรี

ได้รับรางวัล ชนะเลิศ Eurokids winter international and contest for young talents 2019

เป็นบุตรของ พ.ต.ท.นภัทร อุตรพงศ์ รอง ผกก. (สอบสวน) สภ.เมืองลำพูน (ภ.5) และ นางพริมา อุตรพงศ์

3. ด.ช.ธงรัก สันติรักษ์  ระดับชั้น ประถม  ประเภท กีฬา

ได้รับรางวัล ชนะเลิศ ฟุตบอลรายการ PTT FA THAILAND YOUTH FESTIVAL 2019-2020

ปัจจุบันเป็นนักฟุตบอลในอคาเดมีของสโมสรบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด

เป็นบุตรของ ด.ต.จักรพันธุ์ สันติรักษ์  ผบ.หมู่ กก.3 บก.ปส. 4 บช.ปส. และ นางพจณา สันติรักษ์

4. ด.ญ.ปวริศา เกิดแสง  ระดับชั้น ประถม  ประเภท ศีลธรรม

ได้รับรางวัล รางวัลที่ 7 โครงการตอบปัญหาธรรมะทางก้าวหน้าฯ

เป็นบุตรของ พ.ต.ท.สมศักดิ์ เกิดแสง รอง ผกก. (ป.) สน.บางกอกน้อย (บช.น.) และ นางปิยะมาศ เกิดแสง

5. ด.ญ.ธวัลรัตน์ เหมรัตน์ ระดับชั้น ม.ต้น ประเภท วิชาการ

ได้รับรางวัลชมเชย การประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ ระดับประเทศ

เป็นบุตรของ พ.ต.อ.นพรัตน์ เหมรัตน์ ผกก.ฝทง.สงป. (ตร.) และ นางสุนีย์ เหมรัตน์

6. ด.ช.เมธี ปู่หลังก่ำ ระดับชั้น ม.ต้น ประเภท ดนตรี

ได้รับรางวัล ชนะเลิศ การประกวดวงโยธวาทิต มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

เป็นบุตรของ จ.ส.อ.สุรสิทธิ์ ปู่หลังก่ำ รอง ผบ.มว. ร้อย ม.1 รอ. (สนามเป้า) และ ด.ต.อรวรรณ ขำญาติ ผบ.หมู่ ฝ่าย ตม.ขาเข้า ทอ.สุวรรณภูมิ (สตม.)

7. ด.ญ.ณัชชา ดลธนากานต์ ระดับชั้น ม.ต้น ประเภท กีฬา

ได้รับรางวัล เหรียญทอง Indonesia Ice Skating Open 2020

เป็นบุตรของ พ.ต.อ.ธนกร ดลธนากานต์ ผกก.ฝ่ายป้องกันฯ บก.อก.บช.ปส. และนางวิญรัตน์ ดลธนากานต์

8. น.ส.ธันย์ชนก สีโอ ระดับชั้น ม.ต้น ประเภท ศีลธรรมฯ

ได้รับรางวัล เหรียญทอง การประกวดมารยาทไทยงานศิลปฯ ครั้งที่ 69

เป็นบุตรของ นายธนาดุล สีโอ และ ร.ต.อ.หญิง วิมลทิพย์ อำภา รอง สว.ฝอ.5 บก.อก.ภ.6

9. นายพร้อม เกิดโภคทรัพย์ ระดับชั้น ม.ปลาย ประเภท วิชาการ

ได้รับรางวัล เหรียญทอง การแข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ

เป็นบุตรของ พ.ต.อ.ธวัฒชัย เกิดโภคทรัพย์ รอง ผบก.ภ.จว.อ่างทอง (ภ.1) และ นาง วรรณี เกิดโภคทรัพย์

10. น.ส.ฉัตรพร พวงมาลัย ระดับชั้น ม.ปลาย ประเภท ดนตรี

ได้รับรางวัล ชนะเลิศ บทเพลงรักแห่งแผ่นดิน ชิงถ้วยพระราชทานฯ พระพันปีหลวง

เป็นบุตรของ ร.ต.ท.ธนพนธ์ พวงมาลัย รอง สว.(อก.)กลุ่มงานสนับสนุนเทคโนโลยี บก.ปอท. (บช.ก.) และ นางพัชรินทร์ พวงมาลัย

11. น.ส.พัชรพร จันทร์งูเหลือม ระดับชั้น ม.ปลาย ประเภท กีฬา

ได้รับรางวัลเหรียญทอง Thailand best Wakeboarder 2019 ซีเกมส์ 2019 ครั้งที่ 30

เป็นบุตรของ ด.ต.ประดิษฐ์ จันทร์งูเหลือม ผบ.หมู่ สส. ภ.3และ นางสุนิภา จันทร์งูเหลือม

12. น.ส.นิชา บูรณ์เจริญ ระดับชั้น ม.ปลาย ประเภท ศีลธรรมฯ

ได้รับรางวัล

– ร่วมสอนกับครูตำรวจแดร์

-สอนภาษาอังกฤษให้กับตำรวจ

– เข้าร่วมโครงการค่ายผู้นำเยาวชนดีเด่นสร้างชาติฯ

เป็นบุตรของ นายมนตรี บูรณ์เจริญ และ ด.ต.หญิง นัชชา บูรณ์เจริญ ผบ.หมู่ ธร.สน.หัวหมาก (บช.น.)

พร้อมกันนี้ ทางนายกสมาคมแม่บ้านฯ ยังได้มอบทุนโครงการสนับสนุนทุนสมทบ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสมัครสอบเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ประจำปี 2564 ให้กับผู้แทนทั้ง 6 หน่วยงาน ประกอบด้วย กองบัญชาการตำรวจนครบาล, กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 1, กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง, กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน, กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด และสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ