สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ชี้แจงเหตุรับโอนทหารเรือมาเป็นตำรวจในสังกัด

สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองชี้แจงเหตุรับโอนข้าราชการทหารเรือมาเป็นตำรวจในสังกัด เพื่อประจำเรือยนต์ตรวจการณ์ เพิ่มประสิทธิภาพงานตรวจคนเข้าเมือง ในพื้นที่ที่มีด่านทางน้ำ

ตามที่ปรากฏข้อมูลข่าวสารทางสื่อมวลชน กรณีการรับโอนข้าราชการทหารเรือมาเป็นข้าราชการตำรวจในสังกัด สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง หรือ สตม. จำนวน 41 ราย นั้น ขอเรียนชี้แจงดังนี้

 1. เมื่อปี พ.ศ.2561 สตม. ได้รับการสนับสนุนเรือยนต์ตรวจการณ์ จำนวน 27 ลำ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงานตรวจคนเข้าเมืองให้กับหน่วยงานในสังกัด บก.ตม.3 – 6 ที่มีด่าน ตม.ทางน้ำ สำหรับใช้ในภารกิจด้านการสกัดกั้น ป้องกันปราบปราม และสืบสวนขยายผลการกระทำผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ โดยเฉพาะการใช้แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายในการประมง การลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย และเพิ่มความเข้มในการตรวจบุคคลและพาหนะ การอำนวยความสะดวก ในการบริการคนเข้าเมือง ตลอดจนช่วยสนับสนุนภารกิจการดูแลรักษาความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวทั้งคนไทยและคนต่างชาติ รวมทั้งการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยทางน้ำ

2. ต่อมา อ.ก.ตร. บริหารทรัพยากรบุคคลครั้งที่ 5/2561 เมื่อ 13 พ.ค.61 ได้มีมติอนุมัติการกำหนดตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประจำเรือยนต์ตรวจการณ์ ระดับตำแหน่ง ผบ.หมู่ – รอง สว. ทำหน้าที่ปฏิบัติการป้องกันปราบปรามทางน้ำ  กลุ่มสายงานป้องกันปราบปราม ให้กับ ตม.จว./ด่าน ตม.ในสังกัด บก.ตม. 3 – 6 ที่มีด่านทางน้ำ

3. สตม. มีบันทึกเสนอ สำนักงานตำรวจแห่งชาติขออนุมัติรับโอนข้าราชการทหารในสังกัดกองทัพเรือ มารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจในสังกัด เพื่อทำหน้าที่ประจำเรือยนต์ตรวจการณ์ เนื่องจาก สตม. ประสบปัญหาขาดแคลนกำลังพลที่มีความรู้ความชำนาญในการขับเรือและซ่อมบำรุงเครื่องยนต์และอุปกรณ์ต่าง ๆ รวมทั้งกำลังพลที่มีประสบการณ์ในด้านการปฏิบัติการทางลำน้ำและทางทะเลในพื้นที่ต่าง ๆ หากได้รับการสนับสนุนกำลังพลในส่วนนี้ ซึ่งมีประสบการณ์ในการทำงานส่วนใหญ่ไม่น้อยกว่า 10 ปีขึ้นไป มีความพร้อมในการปฏิบัติงานและมีใบอนุญาตนายท้ายเรือตามที่กฎหมายกำหนด

นอกจากจะช่วยให้ประหยัดงบประมาณในการจัดการฝึกอบรมและจัดทำใบอนุญาตนายท้ายเรือเพิ่มเติมให้แก่ข้าราชการตำรวจแล้ว ยังเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันปราบปรามการกระทำผิดตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง และสกัดกั้นการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายผ่านเส้นทางลำน้ำและทางทะเลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะเป็นการสนองตอบต่อนโยบายด้านความมั่นคงของรัฐบาลและสำนักงานตำรวจแห่งชาติด้วย

4.  ตามข้อ 3 สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้มีบันทึกลงวันที่ 9 พ.ค.61 อนุมัติให้ สตม. ดำเนินการทาบทามการรับโอนข้าราชการทหาร   เนื่องจากบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะทางด้านการปฏิบัติการทางน้ำ สำนักงานตำรวจแห่งชาติยังไม่สามารถผลิตเองได้  

5.  สตม. ได้ประสานทางกองทัพเรือ เพื่อขอรับโอนข้าราชการทหารเรือ ซึ่งต่อมา ได้รับอนุมัติจากผู้บัญชาการทหารเรือ ให้โอนได้ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่หน่วยรับโอนลงคำสั่งรับโอน แต่ไม่ก่อนวันที่กองทัพเรืออนุมัติ (ก.ค.63)

6.  สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้พิจารณาเรื่องที่ สตม. เสนอขอรับโอน และมีบันทึกลง 15 มี.ค.64 อนุมัติให้ สตม. รับโอนข้าราชการทหารเรือที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ และเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นข้าราชการตำรวจในสังกัดสตม. จำนวนทั้งสิ้น 41 ราย