ตำรวจปราบปรามยาเสพติด จัดโครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืน เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติ

ตำรวจปราบปรามยาเสพติด ร่วมกับ กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 3 กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงยุติธรรม และสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด จัดโครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืน เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติ โดยมี พล.ต.ท.มนตรี ยิ้มแย้ม ผบช.ปส.เป็นประธานพิธีเปิดโครงการสัมมนาวิทยากรต้นแบบชุดปฏิบัติการชุมชนยั่งยืน เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติ ณ โรงแรมสีมาธานี จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งมีผู้เข้าร่วมการสัมมนาประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ตำรวจ, ชุดปฏิบัติการชุมชนยั่งยืน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสิ้นจำนวน 286 คน ถือเป็นวิทยากรต้นแบบ รุ่นที่ 1 ของโครงการ

สำหรับโครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืน เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติ เป็นโครงการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดในชุมชน โดยเสริมสร้างให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็ง เข้าใจ และตระหนักถึงปัญหาพิษภัยของยาเสพติดที่ส่งผลกระทบต่อตนเอง อีกทั้งยังถือเป็นต้นเหตุของอาชญากรรมอื่นๆ ประกอบกับปัจจุบันผู้เสพถือเป็นการเจ็บป่วย โรคสมองติดยาเป็นภัยร้ายแรงทางสุขภาพที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศ ดังนั้นการบำบัดรักษาและการช่วยเหลือผู้ติดยาเสพติด ย่อมต้องพิจารณาหลายมิติแบบองค์รวม เพื่อการแก้ไขปัญหาที่รอบด้าน

ซึ่งจากการดำเนินการที่ผ่านมา พบว่าผู้เสพที่ผ่านการบำบัดขาดภูมิคุ้มกันทางใจ ขาดความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพ จึงกลับไปใช้ยาเสพติดซ้ำอีก สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด จึงมุ่งเน้นการบำบัดโดยชุมชนมีส่วนร่วมในการดูแลผู้ติดยาเสพติด เพื่อให้เกิดการบำบัดฟื้นฟูใกล้บ้านหรือภายในชุมชนอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ผู้ผ่านการบำบัดมีพลังในการดำเนินชีวิตและอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างสงบสุข ภายใต้ทิศทางการเปลี่ยนแปลงในระดับสากล ให้เป็นไปตามหลักการสาธารณสุขและสิทธิมนุษยชน

โดยมีกระบวนการตั้งแต่การค้นหา คัดกรอง ฟื้นฟู และลดอันตรายจากยาเสพติด อีกทั้งสร้างภูมิคุ้มกันทางใจและติดตาม ดูแล ช่วยเหลือสังคม ซึ่งปัจจุบันมีหลายชุมชนที่ดำเนินการบำบัดฟื้นฟูการใช้ยาเสพติดโดยใช้ชุมชนเป็นศูนย์กลางและสามารถดูแลผู้ใช้ยาเสพติดได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้นำชุมชนเหล่านี้มาเป็นชุมชนต้นแบบ เพื่อให้ชุมชนทั่วประเทศได้นำรูปแบบไปเป็นแนวทางปฎิบัติในการดูแลผู้ใช้ยาเสพติดในชุมชนของตนอย่างเป็นระบบและยั่งยืนต่อไป