ตำรวจภูธรภาค 8 สัมมนาแก้ไขปัญหายาเสพติดครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติ

พล.ต.ต.นันทเดช ย้อยนวล รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 8 ประธานพิธีเปิดโครงการสัมมนาวิทยากรต้นแบบชุดปฏิบัติการชุมชนยั่งยืน เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติ เป็นโครงการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดในชุมชน โดยเสริมสร้างให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็งเข้าใจ และตระหนักถึงปัญหาพิษภัยของยาเสพติดที่ส่งผลกระทบต่อตนเองอีกทั้งยังถือเป็นต้นเหตุของอาชญากรรมอื่น ๆ

ดังนั้นการบำบัดรักษาและการช่วยเหลือผู้ติดยาเสพติดย่อมต้องพิจารณาหลายมิติแบบองค์รวมเพื่อการแก้ไขปัญหาที่รอบด้าน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด จึงมุ่งเน้นการบำบัดโดยชุมชนมีส่วนร่วมในการดูแลผู้ติดยาเสพติด เพื่อให้เกิดการบำบัดฟื้นฟูใกล้บ้านหรือภายในชุมชนอย่างต่อเนื่อง และเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจเรื่องการประกอบอาชีพ เพื่อไม่กลับไปหายาเสพติดอีกในอนาคต

ทั้งนี้ โครงการสัมมนาวิทยากรต้นแบบชุดปฏิบัติการชุมชนยั่งยืน เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติ เมื่อวันที่ 8 เม.ย.64 ที่โรงแรมบรรจงบุรี อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี มีกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด , กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 8, กระทรวงมหาดไทย, กระทรวงสาธารณสุข, กระทรวงยุติธรรม และสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เข้าร่วมโครงการ โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนาประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ตำรวจ, ชุดปฏิบัติการชุมซนยั่งยืน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งสิ้นจำนวน 167 คน ซึ่งถือเป็นวิทยากรต้นแบบ รุ่นที่ 2 ของโครงการ