สํานักงานตํารวจแห่งชาติ ประชาสัมพันธ์งดจําหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในวันวิสาขบูชา ประจําปี 2564


พล.ต.ต.ญาณพงศ์ โสมาภา ผู้บังคับการกองสารนิเทศ เปิดเผยว่า ตามที่มีประกาศสํานัก นายกรัฐมนตรี เรื่อง กําหนดวันห้ามขายเครื่องแอลกอฮอล์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558 ลง 5 ก.พ. 2558 ห้ามมิให้ ผู้ใดขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในวันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา วันอาสาฬบูชา วันเข้าพรรษา และวันออกพรรษา ยกเว้นการขายเฉพาะร้านค้าปลอดอากรภายในอาคารท่าอากาศยานนานาชาติ

โดยในปีนี้วันวิสาขบูชา ตรงกับวันพุธ ที่ 26 พ.ค. 2564 ทั้งนี้ เพื่อให้บังคับใช้กฎหมาย ในวันสําคัญทางศาสนาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดผลเป็นรูปธรรมอย่างจริงจัง สํานักงานตํารวจแห่งชาติ จึงขอประชาสัมพันธ์ไปยังผู้ประกอบการร้านค้า และประชาชน ให้งดจําหน่ายและดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุก ชนิด ทั้งชนิดขายส่งและขายปลีกทั่วราชอาณาจักร ตลอด 24 ชั่วโมง ตั้งแต่เวลาหลังเที่ยงคืน (เวลา 24.00 น.) ของคืนวันที่ 25 พ.ค. 2564 จนถึงเวลา 24.00 น. ของคืนวันที่ 26 พ.ค. 2564 (ยกเว้นเฉพาะ ร้านค้าปลอดอากรภายในอาคารท่าอากาศยานนานาชาติ) หากผู้ใดฝ่าฝืน มีความผิดตาม พ.ร.บ.ควบคุม เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 มาตรา 39 ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

ผู้บังคับการกองสารนิเทศ ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนพุทธศาสนิกชนทุกท่านปฏิบัติตนตาม มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) อย่างเคร่งครัด ตามมาตรการสาธารณสุข สวมหน้ากากป้องกัน เว้นระยะห่างทางสังคม หมั่นล้างมือ และพกแอลกอฮอล์เจล ในการเข้าร่วมทํา กิจกรรมทางพระพุทธศาสนา หรือจะใช้วิธีการสวดมนต์อยู่ที่บ้าน และเข้าร่วมทํากิจกรรมเวียนเทียนออนไลน์ ทดแทน

ทั้งนี้ ขอความร่วมมือไปยังพี่น้องประชาชนช่วยกันสอดส่องดูแล หากพบเห็นการกระทําความผิด สามารถแจ้งเบาะแสและข้อมูลข่าวสารมายังโทรศัพท์ สายด่วน 191 และ 1599 ตลอด 24 ชั่วโมง