ศูนย์ฝึกตำรวจภูธร ภ.3 ยืนยันมีมาตรการดูแลนักเรียนนายสิบตำรวจ ให้ปลอดภัยจากโควิด-19

ตำรวจภูธรภาค 3 ชี้แจงกรณีที่มีหนังสือเปิดผนึกลงนามจากกลุ่มผู้ปกครองนักเรียนนายสิบตำรวจรุ่น 12 (นสต. 12) ตำรวจภูธรภาค 3  ถึงนายกรัฐมนตรี และ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) ให้ผ่อนผันขยับเวลาการเรียนและการฝึกออกจากไปจากกำหนดวันที่ทางศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 3 เรียกเข้ามาเรียนและฝึกนั้น ตำรวจภูธรภาค 3 ชี้แจงว่า เดิม นสต.รุ่น 12 เข้าเรียนและฝึกด้านระเบียบวินัย ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. 2564  ระหว่างที่เรียนและฝึกอยู่นั้น วันที่ 15 เม.ย. 2564 นสต.รุ่น 11 ได้กลับมาเข้าเวรยามตามหน้าที่ ที่ ศฝร.ภ.3 แต่ 1 คนในกลุ่มของ นสต.รุ่น 11 ที่กลับมาเข้าเวรนั้นติดเชื้อโควิด-19

ต่อมา วันที่ 17 เม.ย. 2564 ผู้บริหารของ ศฝร.ภ.3 ประชุมร่วมกันโดยปรึกษากับสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมาและมีความเห็นร่วมกันให้ปล่อย นสต.รุ่น 12 ออกไปจาก ศฝร.ภ.3 เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดใน ศฝร.ภ.3 โดยเมื่อวันที่ 15 พ.ค. 2564 ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) และประกาศของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมา ลงวันที่ 16 พ.ค. 2564 กำหนดให้โรงเรียนและสถาบันการศึกษาทุกประเภท ให้ใช้อาคารสถานที่เพื่อจัดการเรียนการสอนการสอบการฝึกอบรมการทำกิจกรรมได้ตามความเหมาะสมและความพร้อมตามคำแนะนำของทางราชการและมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนด

เนื่องจากการเรียนการสอนและการฝึกของ นสต. มีความจำเป็นโดยเฉพาะการฝึกภาคปฏิบัติที่จำเป็นต้องฝึกที่ ศฝร.เท่านั้น รวมทั้งหน่วยงานราชการที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการแพร่ระบาดโควิด-19 ได้ประกาศแล้วทาง ศฝร.ภ.3 จึงมีแนวคิดจะนำ นสต.รุ่น 12 กลับเข้ามาเรียนและฝึก ตามแผนการเรียนการสอน ศฝร.จึงได้มีหนังสือถึงคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมา ลงวันที่ 25 พ.ค. 2564 แจ้งว่าจะนำ นสต.รุ่น 12 เข้ามาฝึกใน ศฝร.

คณะกรรมการฯจึงตั้งอนุคณะกรรมการฯเข้ามาที่ ศฝร. เพื่อตรวจสอบความพร้อมและให้คำแนะนำในการรับ นสต.รุ่น 12 จนถึงวันที่ 27 พ.ค. 2564 คณะกรรมการฯได้เข้ามาตรวจ พร้อมสั่งให้แก้ไขปรับปรุง เช่น โรงนอน ให้เว้นระยะเตียงให้มากขึ้น ส่วนเตียง 2 ชั้น ให้นอนได้ชั้นเดียว ห้องอาบน้ำให้เติมคลอรีนในน้ำและให้ใช้ถังแยกน้ำ ไม่ให้ใช้น้ำรวมกัน ก่อนเข้าออกห้องน้ำให้ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ก่อน งดการเข้าแถวรวม โรงเลี้ยงอาหารให้เข้าเป็นผลัด ผลัดละ1 กองร้อย มีเจลล้างมือ ภาชนะที่ใช้เป็นของส่วนตัว ห้องเรียนจากปกติ 6 ห้อง เป็น 12 ห้องเรียน เพื่อเว้นระยะห่างในการนั่งเรียน ใช้การเรียนระบบออนไลน์ การฝึกภาค

ปฏิบัติจะฝึกท่าที่ไม่สัมผัสถูกตัวกัน ซึ่งทาง ศฝร. ได้ปรับปรุงแก้ไขเรียบร้อยทุกอย่างแล้ว และประสานกับเทศบาลฯให้ฉีดน้ำยาฆ่าเชื้อทุกจุดใน ศฝร. จัดเตรียมหน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ ไว้ตามจุดต่างๆและแจกให้ นสต.แต่ละคนไว้แล้ว มีการตั้งจุดตรวจวัดอุณหภูมิทุกจุด ได้ประสานกับ รพ.ตร. เพื่อฉีดวัคซีนให้กับ นสต.ทั้งรุ่น 11 และ 12 ทุกคน โดยจะฉีดประมาณกลางเดือน มิ.ย. 2564

ก่อนที่ นสต.รุ่น 12 จะเข้า ศฝร. ทาง ศฝร.ได้คัดกรองทางออนไลน์โดยสำรวจจำนวน นสต.เป็น 4 กลุ่มเสี่ยง คือ  กลุ่มที่เดินทางไปพื้นที่สีแดงเข้ม  กลุ่มที่อยู่ในจังหวัด  กลุ่มที่มาจากจังหวัดอื่น และกลุ่มที่มีอาการเข้าข่ายสอบสวนโรค ซึ่งขณะนี้ ศฝร.ได้ทราบข้อมูลหมดแล้ว และในวันที่ 30 พ.ค. 2564 ซึ่ง นสต.รุ่น 12 ต้องรายงานตัวก็มีการคัดกรองอีกครั้งโดยร่วมกับเจ้าหน้าที่ของสาธารณสุขฯ

ทั้งนี้ ภ.3 และ ศฝร.ภ.3 ยืนยันและมั่นใจว่า การดำเนินการต่าง ๆ นั้น ศฝร.ภ.3 พร้อมรับ นสต รุ่น 12 เข้ามาเรียนและฝึกภาคปฏิบัติต่างๆ ได้อย่างปลอดภัยและจะดำเนินมาตรการทุกอย่างอย่างระมัดระวังสร้างความมั่นใจให้กับผู้ปกครองของ นสต.