ตำรวจภูธรสุราษฎร์ธานี จัดอบรมตำรวจสร้างเครือข่ายร่วมประชาชน หวังลดปัญหาอาชญากรรม

ตำรวจภูธรสุราษฎร์ธานี จัดอบรมข้าราชการตำรวจ ตามโครงการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันอาชญากรรมระดับตำบล โดยให้ประชาชน สภ.ละ 100 คนเป็นตาสับปะรดในการแจ้งข่าวสารอาชญากรรมในแต่ละพื้นที่ทั้ง 28 สถานีตำรวจ เพื่อลดปัญหาอาชญากรรม

พล.ต.ต.สาธิต พลพินิจ ผบก.ภ.จว.สุราษฎ์ธานี เผยทางตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้จัดให้มีการอบรมข้าราชการตำรวจ (ครู ข) สภ.ละ 5 นาย รวม 140 นาย จากปัญหาการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในแต่ละพื้นที่ของจังหวัดสุราษฎร์ธานี ทำให้มีปัญหาเกิดขึ้นมากกมาย ทำให้ประชาชนขาดสภาพคล่องทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเงิน ก่อให้เปิดปัญหาอาชญากรรมมากมาย กลุ่มมิจฉาชีพฉวยโอกาสซ้ำเติมประชาชนในการข้าไปขโมยทรัพย์สินทำให้ได้รับความเดือดร้อน

ดังนั้นเพื่อเป็นการแก้ปัญหาอาชญากรรมที่เกิดขึ้น ทางกองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานีจึงได้จัดจัดอบรมข้าราชการตำรวจ (ครู ข)ตามโครงการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันอาชญากรรมระดับตำบล เพื่อให้ประชาชนเป็นแหล่งข่าวหรือตาสับปะรดให้กับเจ้าหน้าที่ในแต่ละ สภ.ๆละ 100 คนจำนวน 28 สภ.อีกทั้ง เพื่อเป็นการแสวงหาความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขอาชญากรรมในพื้นที่ อันจะเป็นการช่วยให้การปฏิบัติงานของสถานีตำรวจในการป้องกันอาชญากรรมมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ซึ่งเครือข่ายประชาชนในการป้องกันอาชญากรรมระดับตำบล สภ.ละ 100 คน มีขอบข่ายหน้าที่ความรับผิตชอบ คือ ร่วมกับสถานีตำรวจประขุมวางแผน กำหนดระบบและแนวทางการประสานงาน ระหว่างสมาชิกเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันอาชญากรรมระดับตำบล กับเจ้าหน้าที่ตำรวจ, เป็นแกนนำให้คำปรึกษา ให้ความรู้ต่าง ๆ แก่ประชาชนในหมู่บัาน/ชุมชน ของตนเอง, เป็นตัวแทนในการประชาสัมพันธ์ ให้ข้อมูลข่าวสารผ่านทางช่องทาง สื่อต่าง ๆ

เช่น ไลน์ วิทยุชุมชน หอกระจ่ายข่าว เพื่อให้ประชาชนรู้เท่าทันเหตุการณ์, จัตทำข้อมูลเบื้องตันของชุมชน/ท้องถิ่นเกี่ยวกับพฤติการณ์ของ บุคคลในพื้นที่, เป็นแกนนำในการเชิญชวน และเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา สาธารณประโยชน์ ,.แจ้งข้อมูลเบาะแส ข่าวสารเกี่ยวกับยาเสพติด อาชญากรรม อบายมุข และอุบัติภัย แก่เจ้าหน้าที่ตำรวจ ,การแจ้งข่าวก่อนเกิดเหตุ โยยการสอดส่องดูแลพฤติกรรมของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ มีพฤติกรรมน่าสงสัย, การแจ้งข่าวขณะเกิตเหตุและหลังเกิดเหตุ ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจทันที