ศรีสะเกษ !! อำเภอยางชุมน้อยบูรณาการโครงการชุมชนยั่งยืน แก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจร

พ.ต.อ.ขวัญเมือง โกสุมา ผกก.สภ.ยางชุมน้อย และนายสุพร  ธีรโรจน์ชาลี  นายอำเภอยางชุมน้อย  นำหัวหน้าส่วนราชการอำเภอยางชุมน้อย  ผู้บริหาร อปท. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ชรบ.จาก หมู่ที่ 11, 3  และหมู่ที่ 9 ในเขตตำบลคอนกาม ให้การต้อนรับนายวัฒนา  พุฒิชาติ  ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษและร่วมตรวจเยี่ยมโครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืน เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อพัฒนาการดำเนินงานชุมชนยั่งยืนในการแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อให้เกิดกระบวนการป้องกันแก้ไขและการบำบัดยาเสพติด โดยการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน และสร้างรูปแบบการดำเนินงานชุมชนเข้มแข็งในการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน

พ.ต.อ.ขวัญเมือง โกสุมา ผกก.สภ.ยางชุมน้อย   กล่าวว่า ปัญหายาเสพติด เป็นปัญหาความมั่นคงที่ส่งผลกระทบต่อการบริหารและการพัฒนาประเทศทั้งในพื้นที่หมู่บ้าน ชุมชน ปัญหาทางด้านสังคม เศรษฐกิจ สาธารณสุข และความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จึงได้มอบหมายให้ สภ.ยางชุมน้อย   แก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดในชุมชนแบบยั่งยืน ครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติ โดยจัดตั้งคณะทำงานชุดปฏิบัติการเข้าดำเนินการในหมู่บ้านเป้าหมาย ร่วมกับส่วนราชการเกี่ยวข้องในพื้นที่รับผิดชอบของ ตำรวจภูธรเมืองศรีสะเกษ  ระยะเวลา 3 เดือน 

โดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจ ปกครอง สาธารณสุข ศึกษาธิการ แรงงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรในพื้นที่ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ระหว่างหน่วยงานที่ร่วมบูรณาการ มอบหมายหน้าที่ในการทำงานให้ครอบคลุม ชัดเจนทุกด้าน เข้าพื้นที่ประจำการในหมู่บ้าน/ชุมชน เพื่อหาความร่วมมือจากชุมชน  และจัดตั้งคณะกรรมการประจำหมู่บ้าน/คุ้ม เป็นชุดทำงานและให้ความร่วมมือ  พร้อมสนับสนุนการทำงานของชุดปฏิบัติการ

มีการจัดตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองบุคคล/ครัวเรือน กลั่นกรองและรับรองบุคคลและครัวเรือน ว่าจะไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด ค้นหาผู้เสพ ผู้เกี่ยวข้อง เพื่อเข้ากระบวนการชุมชนบำบัด กำหนดรูปแบบการคัดกรอง และรูปแบบการเอกซเรย์ผู้เสพ  เน้นค้นหาผู้เสพทุกคนแบบ 100 เปอร์เซ็นต์ ให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการบำบัดตามหลัก CBTX และค้นหาปัญหา การแก้ปัญหา ติดตาม ช่วยเหลือ เยี่ยมบ้าน สร้างกฎชุมชน ฟื้นฟูสังคม ดำรงความเข้มแข็ง เฝ้าระวัง และติดตามประเมินผล หลังเสร็จสิ้นโครงการดำเนินการส่งมอบพื้นที่แล้ว ประกาศเป็นชุมชนเข้มแข็ง เพื่อความภาคภูมิใจของสังคม ชุมชน ให้ทุกคนมีส่วนร่วมรับผิดชอบในหมู่บ้านชุมชนของตนเอง