เตือนประชาชน!!พืชกระท่อมยังผิดกฎหมาย

เตือนประชาชน!!พืชกระท่อมยังผิดกฎหมาย เป็นยาเสพติดให้โทษประเภท 5 จนกว่า พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 8 ) พ.ศ. 2522 มีผลบังคับใช้ 24 ส.ค. 2564