สํานักงานตํารวจแห่งชาติ กําชับมาตรการดูแลความปลอดภัย และเตรียมความพร้อมอํานวยความสะดวกด้านจราจรช่วงเปิดภาคเรียน

พล.ต.อ.ดํารงศักดิ์ กิตติประภัสร์ รองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ ในฐานะผู้อํานวยการ ศูนย์บริหารงานจราจร (ศปจร.ตร.) เปิดเผยว่า ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศกําหนดการเปิดภาคเรียน ประจําปีการศึกษา 2564 เต็มรูปแบบในวันจันทร์ ท่ี 14 มิ.ย. 2564 พร้อมกันท่ัวประเทศ ทั้งน้ี ให้มีการปรับ รูปแบบการเรียนการสอนตามความเหมาะสม เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โดยเฉพาะในพื้นที่ควบคุมสูงสุด (พื้นที่สีแดง) และพื้นที่ควบคุม(พื้นที่สีส้ม) ในบางพื้นที่สามารถ ใช้อาคารสถานที่เพื่อทําการเรียนการสอนได้หรือในรูปแบบ on site ซึ่งเป็นการจัดการเรียนการสอนที่โรงเรียน เป็นไปตามปกติ ท้ังน้ี ต้องอยู่ภายใต้มาตรการป้องกันโรคตามที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนด ซึ่งยกเว้นเพียงพื้นที่ ของกรุงเทพมหานคร, นนทบุรี,ปทุมธานี และสมุทรปราการ ที่ยังคงจัดรูปแบบการเรียนการสอนแบบผ่านระบบ ออนไลน์

ทั้งนี้ เพื่อให้การเตรียมความพร้อมในการอํานวยความสะดวกด้านการจราจรในการเปิดภาคเรียน ประจําปีการศึกษา 2564 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงส่ังการไปยังทุกหน่วยที่เก่ียวข้องเร่งดําเนินการ โดยเฉพาะพื้นที่ใดมีการก่อสร้างหรือซ่อมแซมพื้นผิวการจราจร ให้ดําเนินการประสานหนวยงานท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อขอคืนพื้นที่ผิวจราจร หรือจัดระเบียบพื้นผิวการจราจรท่ีอยู่ระหว่างการก่อสร้างโดยรอบโรงเรียนหรือ สถานศึกษา

พร้อมท้ังให้เพิ่มช่องทางจราจร และให้ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ ไปยังพี่น้องประชาชน พ่อ แม่ ผู้ปกครอง เพื่อให้ทราบถึงแผนการจัดการจราจรและเสริมทางต่างๆ โดยให้มีการเพิ่มกําลังตํารวจจราจรให้ เพียงพอและเหมาะสมต่อจํานวนโรงเรียนและสถานศึกษา โดยให้ยึดหลักการปฏิบัติตนเป็นไปตามมาตรฐาน ขั้นตอนในสายงานจราจร Standard Operation Procedures (SOP) ภายใต้วิถีชีวิตใหม่ (New Normal) และ เตรียมความพร้อมในเรื่องของอุปกรณ์ เครื่องมือต่างๆ ในการอํานวยความสะดวกด้านจราจร และการรองรับ สถานการณ์ฉุกเฉินในชั่วโมงเร่งด่วน ท้ังน้ี ขอเน้นยํ้าให้ข้าราชการตํารวจปฏิบัติตนตามหลักสาธารณสุขอย่าง เคร่งครัด เพื่อเป็นการป้องกันตนเอง เพื่อนร่วมงาน และประชาชน พร้อมท้ังให้ติดตามข้อมูลจากสํานักงานเขต พื้นที่การศึกษาทั่วประเทศเพื่อเตรียมความพร้อมในการดูแลประชาชนต่อไป