“บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง” จากโครงการในพระราชดำริ สานต่อสู่ “ตำรวจพันธุ์ดี”

จากโครงการพระราชดำริ “บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง” ในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สานต่อสู่ โครงการ “ตำรวจพันธุ์ดี” โดยตำรวจภูธรจังหวัดน่าน วันนี้ผักสวนครัวที่ปลูกในโครงการกำลังงอกงาม ซึ่งจะช่วยลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนของข้าราชการตำรวจ สร้างความมั่นคงทางอาหาร และสานต่ออาชีพทำกินหลังเกษียณอายุราชการได้ด้วย

ผักสวนครัวบนแปลงปลูกภายในบริเวณพื้นที่ของตำรวจภูธรจังหวัดน่านกำลังงอกงาม จากเมล็ดพันธุ์ที่เติบโตขึ้นตามแนวคิดของ โครงการ “บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง” โครงการในพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่พระราชทานแนวคิด พร้อมพระราชทานเมล็ดผักพันธุ์ดี ไก่ไข่ แพะ และปลา เพื่อนำมาใช้ใน โครงการ “ตำรวจพันธุ์ดี” โดยพล.ต.ท.ประจวบ วงศ์สุข ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 ได้น้อมนำกระแสรับสั่งไปปฏิบัติในพื้นที่ตำรวจภูธรทั้ง 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ที่อยู่ในสังกัดของตำรวจภูธรภาค 5

ตามโครงการตำรวจพันธุ์ดี ข้าราชการตำรวจและครอบครัว จะได้เรียนรู้วิธีปลูกผักปลอดภัย โดยใช้พื้นที่ภายในสถานีตำรวจ หรือบ้านพักทำแปลงเกษตรขนาดเล็ก เพื่อปลูกผักสวนครัว และ เลี้ยงสัตว์ เมื่อปฏิบัติจนชำนาญแล้ว ตำรวจในแต่ละโรงพักก็จะถ่ายทอดความรู้ โดยลงพื้นที่เพื่อส่งเสริมให้ชาวบ้านสานต่อโครงการ “บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง” เพื่อลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน

โครงการ “ตำรวจพันธุ์ดี” ยังวางแนวทางไปถึงอนาคต โดยเปิดโอกาสให้ตำรวจที่ใกล้เกษียณก็ได้รับการอบรม เพื่อเป็นผู้นำชุมชนผักปลอดภัย เมื่อพ้นจากการรับราชการแล้วก็ยังมีอาชีพเสริม และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ได้ด้วย

นอกเหนือจากภายในบริเวณพื้นที่ของตำรวจภูธรจังหวัดน่านแล้ว โครงการตำรวจพันธุ์ดี ยังขยายการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง โดยพ.ต.อ.อาคม พิพัฒน์เดชพงษ์ ผกก.ภ.จว.น่าน เปิดเผยกับPolice Online ว่า โครงการนี้ดำเนินการมาแล้ว 2 ปี ซึ่งได้ผลตอบรับจากข้าราชการตำรวจ และชาวบ้านในพื้นที่จังหวัดน่านเป็นอย่างดี เพราะสามารถช่วยลดภาระค่าใช้จ่าย

ขณะนี้มี 159 โรงพักที่ปลูกผัก เลี้ยงไก่ไข่ ปลา เมื่อได้ผลผลิตก็จะนำไปประกอบอาหารกลางวันให้ตำรวจได้รับประทาน และแบ่งปันให้ข้าราชการตำรวจและครอบครัวนำกลับบ้านไปประกอบอาหาร รวมทั้งยังมีเพียงพอที่จะแจกจ่ายให้ชาวบ้าน ช่วยลดภาระค่าใช้จ่าย ในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 ได้ด้วย

จากแปลงปลูกผักที่เริ่มต้นในโครงการพระราชดำริ สานต่อสู่ความร่วมมือระหว่างตำรวจ ทั้งผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา ขยายต่อสู่การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับคนในชุมชน ให้สมกับปณิธานของคำว่า “ตำรวจพันธุ์ดี” นั่นเอง