การแจ้งคนต่างด้าว อยู่ในราชอาณาจักรเกิน 90 วัน ตาม พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ.2522

การแจ้งคนต่างด้าว อยู่ในราชอาณาจักรเกิน 90 วัน ตาม พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ.2522

แจ้งด้วยตนเอง หรือ มอบหมายผู้อื่นนำหนังสือไปแจ้ง
แจ้งได้ก่อนวันครบกำหนดนัด 15 วัน หรือหลังครบกำหนดนัด 7 วัน

แจ้งทางอิเล็กทรอนิกส์
แจ้งได้ก่อนครบกำหนดนัด 15 วัน แต่ต้องไม่น้อยกว่า 7 วัน

หากเดินทางออกนอกประเทศ ก่อนครบกำหนดนัดครั้งต่อไป
เมื่อกลับมาให้รายงานตัวเมื่อครบกำหนด 90 วัน นับแต่วันเดินทางเข้ามาล่าสุด