สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง อธิบายขั้นตอนแจ้งที่พักคนต่างด้าว สำหรับสถานประกอบการ มาตรา 38

สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง อธิบายขั้นตอนแจ้งที่พักคนต่างด้าว สำหรับสถานประกอบการ มาตรา 38

โดยต้องแจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ภายใน 24 ชั่วโมง นับแต่เวลาที่ต่างด้าวเข้าพักอาศัย(ตม.30)

สำหรับวิธีการแจ้งมีดังนี้
แจ้งด้วยตนเอง
แจ้งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
แจ้งทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือแอปพลิเคชัน

กรณีหากไม่ปฎิบัติตาม
คนต่างด้าว ปรับไม่เกิน 2,000 บาท
ผู้จัดการโรงแรม ปรับ 2,000 บาท – 10,000 บาท