เปิดเกณฑ์การเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 ที่ รพ.ตำรวจ 5-9 ก.ค. 64 และ 12-16 ก.ค. 64 ต้องมีบัตรประจำตัว (HN) ของโรงพยาบาล อายุเกิน 60 ปี มีโรคประจำตัวกลุ่มเสี่ยง 7 โรค

เปิดหลักเกณฑ์การเข้ารับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่โรงพยาบาลตำรวจ จะต้องเป็นผู้ที่มีบัตรประจำตัว หรือ (HN) ของโรงพยาบาลตำรวจ มีอายุเกิน 60 ปี หรือมีโรคประจำตัวกลุ่มเสี่ยง 7 โรค และได้รับการลงทะเบียนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยจำกัดจำนวนและต้องเข้ารับวัคซีนตามวันเวลาที่กำหนด รวมทั้งต้องเป็นผู้ที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19 ชนิดใดมาก่อน

พล.ต.ต.ญาณพงศ์ โสมาภา ผู้บังคับการกองสารนิเทศ กล่าวว่าโรงพยาบาลตำรวจ ขอประชาสัมพันธ์เรื่องของการเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เข็มที่ 1 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

  1. ให้บริการแก่ผู้ป่วยของโรงพยาบาลตำรวจ ที่มีบัตรประจำตัวหรือ (HN) ของทางโรงพยาบาล
  2. มีอายุเกิน 60 ปี หรือมีโรคประจำตัวกลุ่มเสี่ยง 7 โรค และได้รับการลงทะเบียนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
  3. ห้วงเวลาการให้บริการ ตามวันและเวลาต่อไปนี้

วันที่ 5 – 9 ก.ค. 2564
เวลา 8.00-11.00 น. จำนวน 350 คน
เวลา 13.00-15.00 น. จำนวน 250 คน

วันที่ 12 – 16 ก.ค. 64
เวลา 13.00- 15.00 น. จำนวน 250 คน

โรงพยาบาลตำรวจ ขอสงวนสิทธิ์ การให้บริการฉีดวัคซีนฯ เฉพาะผู้ที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19 ชนิดใดมาก่อน

พล.ต.ต.ญาณพงศ์ โสมาภา กล่าวว่าก่อนหน้านี้ มีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านสื่อสังคมออนไลน์ เรื่องการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่โรงพยาบาลตำรวจ เพื่อป้องกันข้อมูลที่คลาดเคลื่อนโรงพยาบาลตำรวจ จึงขอประชาสัมพันธ์ข้อมูลที่ถูกต้องตามรายละเอียดข้างต้น