17 ขั้นตอนการขอรับและเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตราแรงงานต่างด้าว เพื่อทำงานในบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนจำกัด

17 ขั้นตอนการขอรับและเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตราแรงงานต่างด้าว เพื่อทำงานในบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนจำกัด (อนุญาตไม่เกิน 90 วัน มีระยะเวลาเหลืออยู่มากกว่า 15 วัน ถ้าอยู่เกินไม่สามารถยื่นคำร้องได้)

ที่มา : สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง