ภาพรวมบรรยากาศผู้บังคับบัญชาตรวจเยี่ยมการตั้งจุดตรวจ-จุดสกัด ประชาสัมพันธ์พี่น้องประชาชน ก่อนวันเริ่มมาตรการห้ามออกนอกเคหสถาน ในเวลาที่กำหนด

พล.ต.ต.ยิ่งยศ เทพจำนงค์ โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดเผยว่า ตามที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สั่งการและกำชับการปฏิบัติไปยังทุกหน่วยงานในสังกัด ให้ปฏิบัติตามประกาศข้อกำหนดตามความมาตรา 9 แห่ง พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 27) ลงวันที่ 10 ก.ค. 64 ในการควบคุม ระงับ ยับยั้ง การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โดยเฉพาะในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด โดยให้ผู้รับผิดชอบประสานงานกับผู้ว่าราชการจังหวัด สาธารณสุขจังหวัด ฝ่ายปกครอง เพื่อตั้งจุดตรวจ จุดสกัด ตรวจตรา ห้ามบุคคลออกนอกเคหสถานในห้วงระหว่างเวลา 21.00-04.00 น. นั้น

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สรุปภาพรวมผลการตั้งจุดตรวจ-จุดสกัด ในพื้นที่จังหวัดที่ประกาศเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด จำนวน 10 จังหวัด ดังนี้ (ข้อมูล ณ วันที่ 11 ก.ค. 2564)

1.กรุงเทพมหานคร ตั้งจุดตรวจ จำนวน 88 จุด
2.สมุทรปราการ ตั้งจุดตรวจ จำนวน 4 จุด
3.นนทบุรี ตั้งจุดตรวจ จำนวน 2 จุด
4.ปทุมธานี ตั้งจุดตรวจ จำนวน 4 จุด
5.นครปฐม ตั้งจุดตรวจ จำนวน 5 จุด
6.สมุทรสาคร ตั้งจุดตรวจ จำนวน 5 จุด
7.สงขลา ตั้งจุดตรวจ จำนวน 9 จุด
8.ยะลา ตั้งจุดตรวจ จำนวน 12 จุด
9.ปัตตานี ตั้งจุดตรวจ จำนวน 11 จุด
10.นราธิวาส ตั้งจุดตรวจ จำนวน 7 จุด

รวมจุดตรวจทั้งสิ้น จำนวน 147 จุด

ในห้วงเวลาการตั้งจุดตรวจ จุดสกัด ที่ผ่านมา มีผู้บังคับบัญชาระดับผู้บัญชาการ และผู้บังคับการร่วมกันออกตรวจเยี่ยมพร้อมกับมอบอาหารและเครื่องดื่ม เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน พร้อมกับเน้นย้ำผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติตามประกาศฯ โดยเคร่งครัด เน้นประชาสัมพันธ์ทำความเข้าใจให้กับพี่น้องประชาชนให้รับทราบถึงข้อหาและโทษที่จะได้รับหากมีการฝ่าฝืนประกาศฯ ดังกล่าว

ซึ่งผู้บังคับบัญชาของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ มีความห่วงใยผู้ใต้บังคับบัญชาผู้ปฏิบัติทุกนาย ขอให้ปฏิบัติตนตามมาตรการทางสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด รวมไปถึงการปฏิบัติตนของเจ้าหน้าที่ให้ดำเนินงานด้วยความสุภาพ มีระเบียบวินัย โดยเฉพาะให้เร่งดำเนินการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ที่ถูกต้องไปยังพี่น้องประชาชนถึงเรื่องของข้อกำหนดต่าง ๆ และเรื่องของการบังคับใช้กฎหมาย

ทั้งนี้ หากพี่น้องประชาชนพบเห็นการกระทำความผิดตามประกาศฯ สามารถแจ้งเบาะแสมายังสายด่วนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ หมายเลข 191 และ 1599 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง