ศูนย์บริการตรวจสอบประวัติบุคคล กองทะเบียนประวัติอาชญากร ตั้งแต่วันที่ 20 ก.ค. 64 เป็นต้นไป

ศูนย์บริการตรวจสอบประวัติบุคคล กองทะเบียนประวัติอาชญากร ตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป

เปิดให้บริการเฉพาะผู้จองคิวออนไลน์ ตามวันและเวลาที่เลือกไว้เท่านั้น หากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

โดยจองคิวออนไลน์ ผ่านงานบริการจองคิวออนไลน์ เพื่อมาตรวจสอบประวัติอาชญากรรม www.crdqonline.com
หรือ สแกนคิวอาร์โค้ด

จำกัดผู้มาใช้บริการ 500 คน/วัน

รอบเวลา
08:30 – 09:29 (80 คน)
09:30 – 10:29 (70 คน)
10:30 – 11:29 (70 คน)
11:30 – 12:29 (70 คน)
12:30 – 13:29 (70 คน)
13:30 – 14:29 (70 คน)
14:30 – 15:30 (70 คน)

ผู้ที่จองคิวออนไลน์แล้ว ไม่มาตามวันที่จองไว้จะไม่สามารถจองคิวได้อีกในช่วงเวลา 2 สัปดาห์

ประชาชน องค์กรภาครัฐ หรือ ภาคเอกชนที่พักอาศัยอยู่ในจังหวัดใด ๆให้ใช้บริการตรวจสอบประวัติบุคคลด้วยลายพิมพ์นิ้วมือได้ที่ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 1 – 9 หรือ พิสูจน์หลักฐานจังหวัดของแต่ละจังหวัด

ผู้มาใช้บริการสามารถรับทราบข้อมูลข่าวสารของ กองทะเบียนประวัติอาชญากรได้ทางเว็บไซต์ www.criminal.police.go.th

เฟซบุ๊ก กองทะเบียนประวัติอาชญากร www.facebook.com/police.crd

ทั้งนี้เพื่อลดความแออัดและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ศูนย์บริการตรวจสอบประวัติบุคคล เปิดให้บริการในวันราชการ

ตั้งแต่เวลา 08:30 ถึงเวลา 15:30 น.

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 0-2205-2201