ผู้ช่วยฯรอย ชี้การให้ความรู้และทดสอบด้านปราบปราม ก็เพื่อเพิ่มทักษะ เสริมเขี้ยวเล็บ ป้องกันอาชญากรรมที่รุนแรงขึ้น

วันนี้ 29 ส.ค. 64 ณ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พล.ต.ท. รอย อิงคไพโรจน์ ผู้ช่วย ผบ.ตร. รรท. ผบช.ภ. 2 และประธานคณะทำงานพัฒนางานป้องกันปราบปราม เปิดเผยว่า “กรณีที่มีข่าวทางโซเชียล ระบุถึงการทดสอบความรู้งานด้านป้องกันปราบปราม มีผลต่อเงินเพิ่มพิเศษ ของสายงานนั้น” ขอให้ทำความเข้าใจว่า ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาความรู้ให้กับข้าราชการตำรวจ เพื่อเป็นการเสริมทักษะเสริมความรู้ในการการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งที่ผ่านมานอกจากปัญหาอาชญากรรมที่รุนแรงขึ้น มีการต่อสู้ขัดขวางในการปฏิบัติหน้าที่จนทำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต อีกทั้งบางเหตุการณ์เมื่อรับแจ้งเหตุหรือเข้าระงับเหตุ การชี้แจงทำความเข้าใจกับประชาชน ปรากฏข้อพิพาทกันบ่อยตามที่ปรากฏในสื่อต่างๆ ซึ่งปัญหาเกิดจาก เจ้าหน้าที่ตำรวจไม่มีเวลาทบทวนทั้งยุทธวิธีในการทำงานและองค์ความรู้ด้านทฤษฎี

ดังนั้น จึงให้ดำเนินการพัฒนาองค์ความรู้เพื่อเป็นประโยชน์และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ปฏิบัติงานสายตรวจ ซึ่งมีการจัดฝึกอบรมงาน ปป. ด้านยุทธวิธี ให้กับครูฝึกและเจ้าหน้าที่ตำรวจต้นแบบ ทั่วประเทศเพื่อไปถ่ายทอดให้กับทุกหน่วย ตั้งแต่ต้นปี 2564 จากนั้น คณะทำงานได้พัฒนาระบบการให้องค์ความรู้ด้านทฤษฎีอันประกอบด้วย กฎหมายและแนวทางปฏิบัติต่างๆ โดยใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการถ่ายทอด ซึ่งมีผลการตอบรับเป็นอย่างดีเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ความสนใจเป็นอย่างมาก

ในส่วนของการสอบนั้น เป็นการดำเนินการเพื่อให้ทดสอบความรู้ตนเองเพื่อให้ทันต่อสภาวะการปัจจุบัน และไม่ใช่เพียงแต่งานป้องกันปราบปรามเท่านั้น การเสริมความรู้และการทดสอบนั้นต้องมีการดำเนินการทุกสายงาน ทั้ง จราจร สอบสวน และอำนวยการนอกจากจะเป็นประโยชน์แก่ตัวเจ้าหน้าที่แล้ว ยังทำให้ประชาชนเชื่อมั่นในการปฏิบัติหน้าที่อีกด้วย ในขณะที่โลกมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ทุกอาชีพต้องมีการพัฒนาความรู้ใหม่อยู่เสมอ เจ้าหน้าที่ตำรวจก็เช่นเดียวกัน

ในส่วนของผลกระทบในอนาคตหากไม่ผ่านหรือขาดความเอาใจใส่ที่จะพัฒนาความรู้ นอกจากจะส่งผลกระทบตรงกับความเชื่อมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ของตนและประชาชนแล้ว ก็อาจเป็นไปได้ที่จะต้องกระทบถึงค่าตอบแทนพิเศษที่กำหนดให้สำหรับสายงานนั้น ๆหรือหน้าที่นั้น ๆ

“จึงขอเชิญชวนให้เจ้าหน้าที่ตำรวจทุกท่าน โปรดสนใจที่จะพัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง แต่เท่าที่ผ่านมาก็เล็งเห็นเจ้าหน้าที่ตำรวจหลายนายขยันใฝ่หาความรู้ เป็นจำนวนมาก”