บก.ตม.1 ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ และ จุดบริการชั่วคราวของ บก.ตม.1 ณ ศูนย์เมืองทองธานี เปิดให้บริการเพิ่มในวันเสาร์ เริ่มเสาร์ที่ 4 ก.ย. 64

พล.ต.ต.ปิติ นิธินนทเศรษฐ์ ผบก.ตม.1 เปิดเผยว่า สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง โดยกองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 1 แจ้งเปิดให้บริการเพิ่มเติมในทุกวันเสาร์ ซึ่งเป็นวันหยุดราชการ โดยจะเปิดให้บริการวันแรก ในวันเสาร์ที่ 4 กันยายน 2564 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการแจ้งเปลี่ยนแปลง ณ บก.ตม.1 ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ และจุดบริการชั่วคราวของ บก.ตม.1 ณ “ศูนย์เมืองทองธานี”

การให้บริการเสริมเพิ่มเติมช่วงวันหยุดในทุกวันเสาร์ สืบเนื่องจากมาตรการผ่อนผันการอนุญาตให้คนต่างด้าวอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว ซึ่งยื่นคำร้องขออยู่ต่อในราชอาณาจักรเพื่อเหตุผลความจำเป็นและมีระยะเวลาอนุญาตถึงวันที่ 31 ต.ค. 2564 มีการยื่นคำร้องเป็นจำนวนมาก

ดังนั้น เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้คนต่างด้าว ที่ประสงค์จะยื่นคำร้องขออยู่ต่อในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว ก่อนระยะเวลาการอนุญาตสิ้นสุด 45 วัน อันเนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) รวมทั้งเพื่อลดความแออัดในการมารับบริการ จึงเปิดให้บริการเพิ่มเติม ดังนี้

การขออยู่ต่อฯ ทุกประเภท (เคาน์เตอร์ L,M,N,J ณ ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ และ เคาน์เตอร์ K ณ ที่ทำการชั่วคราวเมืองทองธานี) เปิดให้บริการในวันและเวลาราชการ และเปิดให้บริการเพิ่มเติมในวันเสาร์ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 4 กันยายน 2564 เป็นต้นไป หรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

สามารถขออยู่ต่อล่วงหน้าได้ ก่อนวันอนุญาตสิ้นสุด 45 วัน

การรายงานตัว 90 วัน และการแจ้งที่พัก (เคาน์เตอร์ A,B ณ ที่ทำการชั่วคราวเมืองทองธานี เปิดให้บริการในวันและเวลาราชการ และเปิดให้บริการเพิ่มเติมในวันเสาร์ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 4 กันยายน 2564 เป็นต้นไป หรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง