คุณรัตนาภรณ์ สีวลีพันธ์ นายกสมาคมแม่บ้านตำรวจ เป็นประธานในพิธีขอบคุณแม่บ้านตำรวจที่ครบวาระการปฏิบัติหน้าที่ ในปี 2564 ในงาน Precious of Giving ความงดงามแห่งการให้ กำลังใจผู้พิทักษ์ไทย

Precious of Giving

คุณรัตนาภรณ์ สีวลีพันธ์ นายกสมาคมแม่บ้านตำรวจ ประธานในพิธี พร้อมด้วยคุณอุชัญญา ปราสาททองโอสถ คุณสุมนา กิตติประภัสร์ อุปนายกสมาคมฯ พ.อ.หญิงอรัญญา ทรัพย์พ่วง คุณนฤมล บัวรับพร คุณณฐิกา ปิตะนีละบุตร คุณจันทร์ทิพา หลักบุญ คุณดุจเดือนดารา เวชโอสถ และคุณพึงพิศ ภูมิจิตร กรรมการบริหารสมาคมฯ ได้ให้เกียรติร่วมในพิธีขอบคุณแม่บ้านตำรวจที่ครบวาระการปฏิบัติหน้าที่ ในปี 2564 ในงาน Precious of Giving ความงดงามแห่งการให้ กำลังใจผู้พิทักษ์ไทย

สำหรับแม่บ้านตำรวจที่ครบวาระในปีนี้ อาทิ คุณนวพร พงษ์ศรี คุณกาญจนา เงามุข คุณจิราภรณ์ อยู่นุช คุณจิตรา ภู่สาระ กรรมการบริหารสมาคมฯ และคุณอังคณา ปรักกมะกุล เหรัญญิกสมาคม รวมทั้งสมาชิกสมาคมท่านอื่น ๆ รวม 26 ท่าน

การจัดงานมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงความขอบคุณแม่บ้านตำรวจทุกท่านที่ ได้เสียสละ ทุ่มเท ปฏิบัติหน้าที่เพื่อส่วนรวม ในการเป็นตัวแทนของสมาคมแม่บ้านตำรวจ จนครบวาระการปฏิบัติหน้าที่ในปี 2564 ด้วยดีตลอดมา

โดยงาน Precious of Giving ความงดงามแห่งการให้ กำลังใจผู้พิทักษ์ไทย จัดขึ้นเมื่อวันที่ 23 กันยายน 2564 ณ สมาคมแม่บ้านตำรวจ ถ.วิภาวดีรังสิต

คุณรัตนาภรณ์ สีวลีพันธ์ นายกสมาคมแม่บ้านตำรวจ เป็นประธานในพิธีขอบคุณแม่บ้านตำรวจที่ครบวาระการปฏิบัติหน้าที่ ในปี 2564 ในงาน Precious of Giving ความงดงามแห่งการให้ กำลังใจผู้พิทักษ์ไทย

คุณรัตนาภรณ์ สีวลีพันธ์ นายกสมาคมแม่บ้านตำรวจ ประธานในพิธี พร้อมด้วยคุณอุชัญญา ปราสาททองโอสถ คุณสุมนา กิตติประภัสร์ อุปนายกสมาคมฯ พ.อ.หญิงอรัญญา ทรัพย์พ่วง คุณนฤมล บัวรับพร คุณณฐิกา ปิตะนีละบุตร คุณจันทร์ทิพา หลักบุญ คุณดุจเดือนดารา เวชโอสถ และคุณพึงพิศ ภูมิจิตร กรรมการบริหารสมาคมฯ ได้ให้เกียรติร่วมในพิธีขอบคุณแม่บ้านตำรวจที่ครบวาระการปฏิบัติหน้าที่ ในปี 2564 ในงาน Precious of Giving ความงดงามแห่งการให้ กำลังใจผู้พิทักษ์ไทย

สำหรับแม่บ้านตำรวจที่ครบวาระในปีนี้ อาทิ คุณนวพร พงษ์ศรี คุณกาญจนา เงามุข คุณจิราภรณ์ อยู่นุช คุณจิตรา ภู่สาระ กรรมการบริหารสมาคมฯ และคุณอังคณา ปรักกมะกุล เหรัญญิกสมาคม รวมทั้งสมาชิกสมาคมท่านอื่น ๆ รวม 26 ท่าน

การจัดงานมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงความขอบคุณแม่บ้านตำรวจทุกท่านที่ ได้เสียสละ ทุ่มเท ปฏิบัติหน้าที่เพื่อส่วนรวม ในการเป็นตัวแทนของสมาคมแม่บ้านตำรวจ จนครบวาระการปฏิบัติหน้าที่ในปี 2564 ด้วยดีตลอดมา

โดยงาน Precious of Giving ความงดงามแห่งการให้ กำลังใจผู้พิทักษ์ไทย จัดขึ้นเมื่อวันที่ 23 กันยายน 2564 ณ สมาคมแม่บ้านตำรวจ ถ.วิภาวดีรังสิต