สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จัดพิธีสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ

พลตำรวจเอก สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ มอบหมายให้ พลตำรวจโท ณัฐ สิงห์อุดม ผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน เป็นประธานในพิธีสักการะพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ ครบรอบปีที่ 121 ณ กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 1 ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ในวันนี้ (21 ตุลาคม 2564) เวลา 10:00 นาฬิกา

โดยมีข้าราชการตำรวจตระเวนชายแดน อดีตผู้บังคับบัญชา นายอำเภอคลองหลวงและคณะแม่บ้านตำรวจตระเวนชายแดนเข้าร่วมพิธี เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อตำรวจและปวงชนชาวไทย ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) อย่างเคร่งครัด

สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้วยความเมตตากรุณา เสด็จเยี่ยมราษฎรและทรงช่วยเหลือพสกนิกรในถิ่นทุรกันดาร ห่างไกลการคมนาคม

ทรงจัดตั้งมูลนิธิหรือทรงรับเป็นองค์อุปถัมภ์สมาคม หน่วยงานต่าง ๆ เช่น หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ที่พระราชทานนามว่า “แพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี” หรือ พอ.สว. มูลนิธิขาเทียม โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน เป็นต้น

ด้วยพระราชจริยวัตรอันงดงามและพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อเหล่าข้าราชการตำรวจ โดยเฉพาะตำรวจตระเวนชายแดน ตำรวจน้ำ และกองบินตำรวจ ซึ่งได้ถวายงานด้านต่างๆ แด่พระองค์ท่านอย่างใกล้ชิด พระราชอัธยาศัยที่ทรงเป็นกันเอง ไม่มีพิธีรีตอง เปี่ยมไปด้วยพระเมตตา ทำให้ผู้ที่เข้าเฝ้าฯ ถวายงานต่างซาบซึ้งในน้ำพระราชหฤทัยเป็นล้นพ้น

ทรงหยั่งถึงจิตใจ ความนึกคิดของผู้อื่นอย่างลึกซึ้ง ทรงห่วงใยเหล่าตำรวจตระเวนชายแดนที่ตั้งฐานปฏิบัติการอยู่ในพื้นที่อันโดดเดี่ยวห่างไกลคมนาคม ทรงถือเป็นพระราชภารกิจที่ต้องเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมอย่างทั่วถึงและสม่ำเสมอ พระราชทานเครื่องอุปโภค บริโภค เสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่ม ตลอดจนยาและเวชภัณฑ์ต่าง ๆ ยังความปลาบปลื้มและเป็นขวัญกำลังใจให้ตำรวจตระเวนชายแดนปฏิบัติภารกิจอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยย่อท้อ นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณล้นพ้นติดตรึงใจเหล่าข้าราชการตำรวจตลอดมา ทรงเป็น“สมเด็จย่า” ที่ชาวไทยเคารพ เทิดทูน จนตราบทุกวันนี้

ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ สำนักงานตำรวจแห่งชาติจึงได้จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ (21 ตุลาคม) อย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี

แม้สมเด็จย่าจะเสด็จสู่สวรรคาลัยแล้ว แต่พระเกียรติคุณ ยังสถิตถาวรอยู่ในความทรงจำของข้าราชการตำรวจและพสกนิกรตลอดนิรันดร์กาล