สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จัดโครงการสัมมนาผู้นำหน่วยระดับผู้บัญชาการและผู้บังคับการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

พล.ต.อ. สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัมมนาผู้นำหน่วยระดับผู้บัญชาการหรือเทียบเท่า และผู้บังคับการหรือเทียบเท่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ ถ. วิภาวดีรังสิต เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2564 เวลา 09:00 น.

ในโอกาสเดียวกันนี้ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติให้เกียรติในการบรรยายพิเศษ แก่ข้าราชการตำรวจระดับผู้นำหน่วยที่เข้าร่วมการสัมมนา ในหัวข้อ “ทิศทางตำรวจยุคใหม่” อีกด้วย

โครงการสัมมนาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้นำหน่วยได้รับทราบถึงนโยบายและทิศทางการทำงานของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ อีกทั้งเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้นำหน่วยได้รายงานปัญหาข้อขัดข้องต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นโดยตรงต่อผู้บังคับบัญชาระดับสำนักงานตำรวจแห่งชาติทราบ เพื่อจะได้นำข้อมูลไปแก้ไข ปรับปรุง พัฒนาองค์กร ให้เกิดผลสัมฤทธิ์สู่ระดับมาตรฐานสากล โดยเฉพาะในยุคปัจจุบัน ที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลข่าวสาร อยู่ตลอดเวลา

สำหรับหัวข้อการบรรยายพิเศษในการสัมมนาครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากผู้บังคับบัญชาระดับสูงของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พร้อมด้วยคณะวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์ ในการเป็นผู้บรรยายพิเศษหัวข้อต่าง ๆ ดังนี้

วันที่ 25 ตุลาคม 2564 มีการบรรยาย

– หัวข้อ “อาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ และการบริหารงานจราจร” บรรยายพิเศษโดย พล.ต.อ. ดำรงศักดิ์ กิติประภัสร์ รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ และ พล.ต.ท. ปรีชา เจริญสหายานนท์ ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

– หัวข้อ “การบริหารงานในสถานการณ์ฉุกเฉิน/ การป้องกันและปราบปรามการแข่งรถในทาง” บรรยายพิเศษโดย พล.ต.อ. ดำรงศักดิ์ กิติประภัสร์ รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ พร้อมคณะวิทยากร

– หัวข้อ “การป้องกันปราปรามหนี้นอกระบบ” บรรยายพิเศษโดย พล.ต.อ. วิระชัย ทรงเมตตา รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ พร้อมคณะวิทยากร

วันที่ 26 ตุลาคม 2564 มีการบรรยาย

  – หัวข้อ “จเรตำรวจในยุค Disruption” บรรยายพิเศษโดย พล.ต.อ. วิสนุ  ปราสาททองโอสถ จเรตำรวจแห่งชาติ พร้อมคณะวิทยากร

  – หัวข้อ “การสืบสวนสอบสวนคดีความมั่นคงและข่าวปลอม (Fake News)” บรรยายพิเศษโดย พล.ต.อ. สุทิน ทรัพย์พ่วง รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ พร้อมคณะวิทยากร

  – หัวข้อ “การป้องกันปราปบรามเพื่อความสงบสุขของสังคม (ยาเสพติด(ชุมชนยั่งยืน)/ค้ามนุษย์/ พื้นที่ปลอดภัย (Safety zone)/ Cyber Village) บรรยายพิเศษโดย พล.ต.อ. รอย อิงคไพโรจน์ รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ พร้อมคณะวิทยากร

วันที่ 27 ตุลาคม 2564 มีการบรรยาย

  – หัวข้อ “ประสบการณ์งานสืบสวน” บรรยายพิเศษโดย พล.ต.อ. สุชาติ ธีระสวัสดิ์ รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

  – หัวข้อ “หนี้สินตำรวจควรแก้อย่างไรให้ถูกทาง” บรรยายพิเศษโดย พล.ต.ท. ปรีชา เจริญสหายานนท์ ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ พร้อมคณะวิทยากร

  – หัวข้อ “ผู้นำแบบไหนที่องค์กรต้องการ (การสร้างแรงจูงใจผู้ใต้บังคับบัญชา/ การสร้างภาพลักษณ์องค์กร/ การพัฒนางานอำนวยการและเทคโนโลยี/ การบริหารที่ดินสิ่งก่อสร้าง ตร./ แอปพลิเคชันแทนใจ/ Personnel Blueprint & Career Path)” บรรยายพิเศษโดย พล.ต.อ. ปิยะ อุทาโย รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

การจัดการสัมมนาฯ ได้ยึดหลักการปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) อย่างเคร่งครัด และมีการตรวจคัดกรองหาเชื้อด้วย Antigen Test Kit (ATK) ให้แก่ทุกคนก่อนเข้าร่วมการสัมมนาฯ พร้อมจัดสถานที่ให้เหมาะสม โดยยึดหลักด้านสาธารณสุข ให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาสวมหน้ากากอนามัย มีการเว้นระยะห่าง รวมถึงมีการตั้งจุดบริการแอลกอฮอล์เจลในพื้นที่การจัดงาน