โครงการ “อัมพวามีดี….พื้นที่สร้างสรรค์เด็กและเยาวชน” ซึ่งสถานีตำรวจภูธรอัมพวาร่วมกับภาคีเครือข่าย” เปิดพื้นที่สนับสนุนการแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ ภายใต้มาตรการป้องกันโควิด-19

พล.ต.ต.สุเมธ ปุณสีห์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมด้วย พ.ต.อ.เผด็จ ภู่บุบผากาญจน ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรอัมพวา ร่วมเปิดกิจกรรมโครงการ “อัมพวามีดี… พื้นที่สร้างสรรค์เด็กและเยาวชน”

โดยเป็นความร่วมมือกันของเครือข่ายพัฒนาคุณภาพชีวิต มูลนิธิเด็ก เยาวชน และครอบครัว เทศบาลตำบลอัมพวา ชมรมศิลปะวัฒนธรรมอัมพวา คณะทำงานอัมพวาโมเดล คณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจสถานีตำรวจภูธรอัมพวา และสถานีตำรวจภูธรอัมพวา สนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมคุณภาพ(สสส.)

สำหรับโครงการ “อัมพวามีดี….พื้นที่สร้างสรรค์เด็กและเยาวชน” มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดพื้นที่ให้เด็ก เยาวชน และประชาชนที่สนใจได้แสดงออกอย่างสร้างสรรค์ตลอดจนเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น สร้างแรงบันดาลใจสะท้อนบทเรียนชีวิต รณรงค์ให้ความรู้และสร้างความตระหนักในการใช้ชีวิตให้ปลอดภัยจาก โควิด-19 รวมถึงไม่ประมาทในการเดินทางท่องเที่ยว เพื่อความปลอดภัย สอดรับกับนโยบายของรัฐบาลในการเปิดเมืองกระตุ้นการท่องเที่ยว

ตลอดจนเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของเด็กเยาวชนในชุมชน และทุกภาคส่วนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็ก เยาวชน และครอบครัว อีกทั้งเป็นการอนุรักษ์วิถี สืบทอดศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น อันเป็นอัตลักษณ์ที่โดดเด่นของชาวอัมพวาให้เผยแพร่เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางสืบไป

โดยกิจกรรมจัดขึ้นทุกวันเสาร์และอาทิตย์ ช่วงเวลา 17.00 น. ถึง 20.00 น. มีกิจกรรมหลากหลาย อาทิ การแสดงของเด็ก เยาวชน การแสดงดนตรี การเสวนา การเล่นเกมสันทนาการ การจัดกิจกรรมช่วยเหลือประชาชนของกลุ่มต่าง ๆ

ทั้งนี้ การจัดงานจะอยู่ภายใต้มาตรการป้องกันโรคโควิด 19  ด้วยการสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า เว้นระยะห่าง และล้างมือบ่อย ๆ ด้วยเจลแอลกอฮอล์