จงรักภักดี ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนเชื่อมั่นและศรัทธา 11 มีนาคม 2565 วันคล้ายวันสถาปนาตำรวจภูธรภาค 1

เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2565 เป็นวันคล้ายวันสถาปนาตำรวจภูธรภาค 1 โดยให้ความสำคัญและยึดมั่นในภารกิจที่ว่า “ปรับกระบวนทัศน์ พัฒนาการมีส่วนร่วม ขับเคลื่อนตำรวจ ส่งเสริมประชาชน”

ทั้งนี้ จากอดีตสู่ปัจจุบัน ตำรวจภูธรภาคที่ 1 ได้เริ่มขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2440 ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมีฐานะเป็นกรมตำรวจภูธร มีหลวงวิธานนิเทศเป็นเจ้ากรม ต่อมาได้เลื่อนขึ้นเป็นพระยาวาสุเทพมีหน้าที่ควบคุมดูแลปกครองบังคับบัญชาตำรวจภูธรหัวเมืองต่าง ๆ

ต่อมา ในปี พ.ศ.2458 ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้รวมกรมตำรวจภูธรกับพลตระเวน ซึ่งรับผิดชอบควบคุมดูแลปกครองบังคับบัญชาตำรวจนครบาลรวมกัน เข้าเป็นกรมเดียวกันเรียกว่ากรมตำรวจภายหลังเปลี่ยนแปลงการปกครองปี พ.ศ.2478 ได้แบ่งตำรวจภูธรเป็น 4 ภาค คือ ตำรวจภูธรภาคกลาง ตำรวจภูธรภาคตะวันออก ตำรวจภูธรภาคเหนือ และตำรวจภูธรภาคใต้ ตำรวจภูธรแต่ละภาคแบ่งส่วนราชการออกเป็นเรียกว่าสายที่ 1, 2, 3 ฯลฯ ตามลำดับ แต่ละสายกำหนดเขตอำนาจควบคุมปกครองบังคับบัญชาสถานีตำรวจภูธรจังหวัด และอำเภอ

กระทั่งปี พ.ศ.2476 ได้จัดแบ่งตำรวจภูธรเป็นตำรวจมณฑล ตำรวจภูธรจังหวัด ตำรวจภูธรอำเภอ ให้สอดคล้องกับราชการส่วนภูมิภาค ในปีเดียวกันได้จัดตั้งกองจเรตำรวจ 1, 2, 3, 4 และจัดแบ่งกองกำกับตำรวจภูธรออกเป็นสาย ๆ เรียกว่า กองกำกับการตำรวจภูธรสายที่ 1, 2, 3 ฯลฯ แต่ละสายให้มีเขตพื้นที่รับผิดชอบหลายจังหวัด อีกทั้งเมื่อปี พ.ศ.2481 ยุบเลิกกองจเรตำรวจภูธร และแบ่งส่วนราชการตำรวจภูธรออกเป็น 8 เขต เรียกว่าตำรวจภูธร เขต 1 – 8 จนกระทั่งปี พ.ศ.2484 จึงได้แบ่งส่วนราชการตำรวจภูธรออกเป็น 9 เขต

พ.ศ.2491 ได้มีการจัดตั้งกองบัญชาการตำรวจภูธรขึ้นเป็นครั้งแรก มี พล.ต.ท.หลวงวิทิตกลชัย เป็น ผู้บัญชาตำรวจภูธร แต่ยังไม่ได้มีการจัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายอำนวยการไว้ประจำกองบัญชาการตำรวจภูธรแต่ประการใด โดยกองบัญชาการตำรวจภูธร แบ่งเป็นกองบังคับการตำรวจภูธรเขต ปกครองดูแลหน่วย
งานในสังกัด ประกอบด้วย กองกำกับการตำรวจภูธรจังหวัด 8 จังหวัด ยกเว้นกรุงเทพฯ ต่อมาในปี พ.ศ.2536 ได้มีพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการ กรมตำรวจ กระทรวงมหาดไทย ฉบับที่ 22 ลง 11 ตุลาคม 2536 ให้ยุบเลิกกองบัญชาการตำรวจภูธร 1 – 4 และยุบเลิกการแบ่งเขต จากกองบังคับการเขตทั่วประเทศเป็น ตำรวจภูธรภาค และให้จัดตั้ง กองบังคับการอำนวยการ ตำรวจ ภูธรภาค 1 – 9 เป็นหน่วยที่ขึ้นตรงต่อกรมตำรวจแทน โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 23 มกราคม 2539 เป็นต้นมา

จนกระทั่งในวันที่ 22 ตุลาคม 2539 ได้มีพระราชกฤษฎีกา แบ่งส่วนราชการ กรมตำรวจ กระทรวงมหาดไทย ออกเป็นกองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 1 – 9 และกำหนดให้มี ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค เป็นหัวหน้า ในปี พ.ศ.2548 ได้มีพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ กำหนดให้มี กองบัญชาการต่าง ๆ โดยกำหนดให้ตำรวจภูธรภาค 1 มีฐานะเป็นกองบัญชาการ ใช้ชื่อว่า “ตำรวจภูธรภาค 1” จนถึงปัจจุบัน

โดยในปัจจุบัน อยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของ พล.ต.ท.จิรพัฒน์ ภูมิจิตร ผู้บัญชาการตำรวจตำรวจภูธรภาค 1 โดยมีวิสัยทัศน์ว่า “จงรักภักดี ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนเชื่อมั่นและศรัทธา” ซึ่งเป็นหลักในการดำเนินนโยบาย ทำงานบริการประชาชน

#มั่นใจทุกข่าวสารตำรวจเพื่อคุณ

#policeofficial 

#สำนักงานตำรวจแห่งชาติ