ผู้ช่วย ผบ.ตร. เปิดอบรม ผนึกกำลังเครือข่ายประชาชน เพื่อสนับสนุนการป้องกันอาชญากรรมระดับตำบล ตามนโยบายขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน (Stronger Together)

เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2565 พล.ต.ท.ประจวบ วงศ์สุข ผู้ช่วย ผบ.ตร. ขับเคลื่อนงานชุมชนสัมพันธ์ และการมีส่วนร่วมของประชาชน เปิดการอบรมโครงการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันอาชญากรรมระดับตำบล เพื่อสนับสนุนการป้องกันอาชญากรรม ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ตามนโยบายขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน (Stronger Together)

ตามนโยบายรวมไทยสร้างชาติ ขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันของรัฐบาล ที่ต้องการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนทุกรูปแบบ โดยบูรณาการการดำเนินการจากทุกภาคส่วน ผนึกกำลังกับเครือข่ายภาคประชาชน ร่วมกันพัฒนา แก้ไขปัญหาในชุมชน สังคม และท้องถิ่น ตอบสนองความต้องการของประชาชนในทุก ๆ มิติ

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดย พล.ต.ท.ประจวบ วงศ์สุข ผู้ช่วย ผบ.ตร. เป็นหัวหน้าคณะทำงาน และมี พล.ต.ท.ต่อศักดิ์ สุขวิมล ผู้ช่วย ผบ.ตร. เป็นรองหัวหน้าคณะทำงาน ตามคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่ 36/2565 ลงวันที่ 31 มกราคม 2565 โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ชุมชน สังคมมีความสุข สงบเรียบร้อย ประชาชนมีอาชีพมีรายได้ ส่งเสริมวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว

พล.ต.ท.ประจวบ วงศ์สุข กล่าวว่า สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้ทำการคัดเลือก และฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ตำรวจระดับสถานีตำรวจ และระดับกองบังคับการทั่วประเทศ จำนวนกว่า 9,000 นาย เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงานกับเครือข่ายภาคประชาชน หลังจากนั้นได้ทำการคัดเลือก และฝึกอบรมเครือข่ายภาคประชาชนจากทุกสาขาอาชีพที่มีบทบาทในสังคมหรือชุมชนนั้น ๆ เช่น ผู้นำตามธรรมชาติ ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น หรืออื่น ๆ สถานีตำรวจละ 50 คนทั่วประเทศ รวมกว่า 74,200 คน เพื่อทำหน้าที่ในการสะท้อนปัญหา และความต้องการของชุมชน มายังคณะกรรมการระดับสถานีตำรวจ พิจารณาดำเนินการแก้ไขปัญหา หากไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ หรือเกินขีดความสามารถ จะเสนอไปยังคณะกรรมการระดับอำเภอ คณะกรรมการระดับกองบังคับการ คณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันระดับจังหวัด คณะกรรมการระดับกองบัญชาการ เพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาตามความต้องการของประชาชน

แต่หากยังไม่สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาได้ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จะทำการรวบรวมปัญหา และความต้องการจากทุกพื้นที่ แล้วรายงานไปยังรัฐบาล เพื่อหาแนวทางการแก้ไขในระดับประเทศต่อไป การอบรมเครือข่ายภาคประชาชนตามโครงการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการป้องกันอาชญากรรมระดับตำบล ของตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ ตามนโยบายขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน (Stronger Together) มีผู้แทนภาคประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบของสถานีตำรวจในสังกัด เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น 1,900 คน จาก 38 สถานี ตำรวจในสังกัด สถานีตำรวจละ 50 คน จำนวน 5 รุ่น ในวันนี้ เป็นการอบรมในรุ่นที่ 3 ณ อาคารศูนย์กีฬากาญจนาภิเษก รัชกาลที่ 9 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญตามสาระวิชาที่กำหนด เช่น การสร้างเครือข่ายพลังแผ่นดินเพื่อแก้ไขปัญหา ความเดือดร้อนของบ้านเมือง และการมีส่วนร่วมในกิจการตำรวจ สถานการณ์ของประเทศในด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และการแสวงหาความร่วมมือจากประชาชน การสื่อสารเพื่อแสวงหาความร่วมมือ และการบริหารเครือข่ายประชาชน ความรู้เกี่ยวกับโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ การสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ การปฏิบัติงานของตำรวจในยุคปัจจุบัน ตลอดจนการสร้างจิตสำนึก ร่วมกันลดอุบัติเหตุ เคารพกฎหมายจราจร ขับขี่ปลอดภัย การรณรงค์สร้างอาสาจราจร และช่องทางการแจ้งข้อมูลการกระทำผิด เป็นต้น

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ภายใต้การนำของ พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร. และ พล.ต.อ.รอย อิงคไพโรจน์ รอง ผบ.ตร. ได้ปฏิบัติงานตามนโยบายของรัฐบาล เพื่อให้ข้าราชการตำรวจในสังกัดเป็นผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ บำบัดทุกข์ และบำรุงสุขให้แก่ประชาชน อย่างเต็มกำลังความสามารถ เพื่อความสงบสุขของประชาชน สังคม และประเทศชาติ สืบไป

มั่นใจทุกข่าวสารตำรวจไทย
policeofficial
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ