“พล.ต.ท.สุรเชษฐ์” ผู้ช่วย ผบ.ตร. ตรวจเยี่ยม สภ.สทิงพระ จว.สงขลา ให้กำลังใจผู้ปฏิบัติงาน

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2565 พล.ต.ท.สุรเชษฐ์ หักพาล ผู้ช่วย ผบ.ตร. ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญข้าราชการตำรวจ สภ.สทิงพระ จว.สงขลา โดยเน้นย้ำกำชับแนวทางปฎิบัติว่า พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร. ฝากความระลึกถึงและมีความห่วงใยกำลังพลและครอบครัวทุกนาย จึงได้มอบหมายให้ผู้บังคับบัญชาระดับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) เดินทางมาตรวจเยี่ยมเพื่อรับทราบสภาพความเป็นอยู่และรับฟังปัญหา อุปสรรค ตลอดจนคำแนะนำในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ เพื่อนำไปเป็นข้อมูลในการขับเคลื่อนและพัฒนางานของ ตร. ต่อไป

พล.ต.ท.สุรเชษฐ์ฯ ได้กล่าวถึงการทำงานของผู้ปฏิบัติในสถานีตำรวจภูธรว่า เป็นหัวใจในการขับเคลื่อนงานตำรวจ เพราะเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ มีความใกล้ชิดกับประชาชน โดยการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจจำเป็นต้องยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง รับฟังความคิดเห็นและคำแนะนำของประชาชน มากำหนดทิศทางการทำงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือสร้างเครือข่ายการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมในพื้นที่ ทั้งนี้เพราะตำรวจจะทำงานโดยลำพังมิได้ หากปราศจากความร่วมมือจากประชาชน ภาคประชาสังคม และภาคเอกชนแล้ว การทำงานของตำรวจก็ล้มเหลว

ผู้ช่วย ผบ.ตร. ยังกล่าวอีกว่า ขอให้กำลังพลทุกนาย ยึดมั่นในหลักกฎหมาย และปฏิบัติตามนโยบายแผนปฏิบัติราชการ และคำสั่งของผู้บังคับบัญชาโดยเคร่งครัด และจะต้องรักษาวินัย และความประพฤติให้เรียบร้อยเพื่อสร้างความเชื่อมั่น ศรัทธาให้แก่ประชาชน โดยจะต้องระลึกเสมอว่าตำรวจคือสัญลักษณ์ของความปลอดภัย โดยเน้นย้ำให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้น จะต้องร่วมปฏิบัติงานเคียงข้างผู้ใต้บังคับบัญชา ร่วมแก้ไขปัญหาต่าง ๆ รวมทั้งจะต้องเอาใจใส่ดูแลรักษาขวัญกำลังใจ และสวัสดิการกำลังพลอย่างใกล้ชิด อย่าให้บกพร่อง และหมั่นฝึกฝน ทบทวนยุทธวิธีตำรวจอย่างสม่ำเสมอ และใช้ความละเอียดรอบคอบในการทำงาน อย่าตกอยู่ในความประมาท เพื่อป้องกันการสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นได้

#มั่นใจทุกข่าวสารตำรวจไทย

#policeofficial

#สำนักงานตำรวจแห่งชาติ