13 พฤษภาคม 2565 “วันพืชมงคล”

13 พฤษภาคม 2565 “วันพืชมงคล”

“วันพืชมงคล” วันสำคัญที่กำหนดให้มีพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ที่สืบทอดมาแต่โบราณ เพื่อความเป็นสิริมงคล และบำรุงขวัญเกษตรกรให้เกิดความมั่นใจในการเพาะปลูก

มี 2 พระราชพิธีที่ความสำคัญแยกกัน ดังนี้

“พระราชพิธีพืชมงคล” เป็นพระราชพิธีทำขวัญพืชพรรณธัญญาหารที่พระมหากษัตริย์ทรงอธิษฐาน เพื่อความอุดมสมบูรณ์ของทั้งข้าว และพืชจำพวกงา มีพระสงฆ์ทำพิธีปลุกเสกเมล็ดพันธุ์พืช ให้มีความสมบูรณ์แข็งแรง เพื่อพระราชทานเนื่องในวันพืชมงคล ประกอบพระราชพิธี ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง

“พระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ” เป็นพระราชพิธีที่พระมหากษัตริย์ทรงเป็นผู้นำพิธี เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่เกษตรกรที่หวั่นภยันตรายต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นระหว่างเพาะปลูก ให้มีศรัทธาและมั่นใจ ด้วยการบวงสรวงเทวดา ด้วยพิธีเสี่ยงทายทำนายความสมบูรณ์ของปริมาณน้ำ สภาพดินฟ้าอากาศ ประกอบพระราชพิธี ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง

นอกจากนี้วันพืชมงคล ยังถูกกำหนดให้เป็น #วันเกษตรกรไทย อีกด้วย เพื่อให้ผู้ทำอาชีพทางเกษตรพึงระลึกถึงความสำคัญของการเกษตร และร่วมมือกันประกอบพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ เพื่อเป็นสิริมงคลแก่อาชีพของตนนั่นเอง

#มั่นใจทุกข่าวสารตำรวจเพื่อคุณ
#policeofficial
#สำนักงานตำรวจแห่งชาติ