พล.ต.อ.รอยฯ รอง ผบ.ตร. ประชุมแก้ปัญหายาเสพติด ให้ผู้เสพคือผู้ป่วย เน้นบำบัด ให้ชุมชนมีส่วนร่วมดูแลผู้ใช้ ผู้ติดยา

เมื่อวันนี้ 25 พฤษภาคม เวลา 10.00 น. พล.ต.ท.ภาณุรัตน์ หลักบุญ รองจเรตำรวจแห่งชาติ เปิดเผยภายหลังว่า พล.ต.อ.รอย อิงคไพโรจน์ รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ได้เดินทางมาเป็นประธานการประชุม การดำเนินงานโครงการชุมชนยั่งยืน เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด แบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติ ที่ห้องประชุม พล.ต.อ.เผ่า ศรียานนท์ ชั้น 2 อาคาร 8 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จากนโยบายที่สำคัญของรัฐบาลในการบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด โดยให้ถือว่าผู้เสพคือ ผู้ป่วย เพื่อเป็นการลดอุปสงค์หรือจำนวนผู้ติดยาเสพติดในประเทศให้ลดลง

สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ดำเนินโครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด แบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติ ในพื้นที่กองบัญชาการตำรวจนครบาล และตำรวจภูธรภาค 1 – 9 จำนวน 1,483 ชุมชน/หมู่บ้าน

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาการดำเนินงานชุมชนยั่งยืน ในการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด โดยอาศัยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในชุมชน เพื่อลดจำนวนและทำให้ ผู้ใช้ ผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติดหมดไปจาก ชุมชน/หมู่บ้าน อย่างเป็นระบบและยั่งยืน ซึ่งเป็นการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดในชุมชน โดยเสริมสร้างให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็ง เข้าใจ และตระหนักถึงปัญหาพิษภัยของยาเสพติดที่ส่งผลกระทบต่อตนเอง

ทั้งยังถือเป็นต้นเหตุของปัญหาอาชญากรรมอื่น ๆ ประกอบกับปัจจุบันการเสพยาเสพติดถือเป็นการเจ็บป่วยโรคสมองติดยา ซึ่งเป็นภัยร้ายแรงต่อสุขภาพที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศ ดังนั้น การบำบัดรักษา และการช่วยเหลือผู้ติดยาเสพติดย่อมต้องพิจารณาหลายมิติแบบองค์รวม เพื่อแก้ไขปัญหาอย่างรอบด้าน

พล.ต.ท.ภาณุรัตน์ฯ กล่าวว่า จากการดำเนินการที่ผ่านมาพบว่า ผู้ใช้ ผู้เสพยาเสพติดที่ผ่านการบำบัด ยังขาดภูมิคุ้มกันทางใจ ขาดความรู้ และทักษะในการประกอบอาชีพ ทำให้กลับไปใช้ยาเสพติดซ้ำอีก สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จึงได้มีโครงการฯ ในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยมุ่งเน้นการบำบัด ผ่านการให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการดูแล ผู้ใช้ ผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด เพื่อให้เกิดการบำบัดฟื้นฟูใกล้บ้านหรือภายในชุมชนอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ผู้ผ่านการบำบัดอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างสงบสุข ภายใต้ทิศทางการเปลี่ยนแปลงในระดับสากลเป็นไปตามหลักการสาธารณสุข สิทธิมนุษยชนและเป็นไปตามประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ.2564 โดยมีกระบวนการตั้งแต่การค้นหา คัดกรอง บำบัด ฟื้นฟู และติดตามดูแลช่วยเหลือโดยกลไกการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน

เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติงานและเป็นการเตรียมความพร้อมของเจ้าหน้าที่ ชุดปฏิบัติการชุมชนยั่งยืนในการดำเนินโครงการฯ ให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ.2564 จึงมีการจัดการประชุมชุดปฏิบัติการชุมชนยั่งยืนขึ้นในวันนี้ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องได้มาร่วมรับฟังการชี้แจงรายละเอียดขั้นตอน และแนวทางการดำเนินการในพื้นที่ให้เป็นไปตาม ประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ.2564 เพื่อบูรณาการการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้กับ ชุมชน/หมู่บ้าน เป้าหมายในการดำเนินการโครงการฯ ดังกล่าว

#มั่นใจทุกข่าวสารตำรวจเพื่อคุณ
#policeofficial
#สำนักงานตำรวจแห่งชาติ