พล.ต.อ.รอยฯ รอง ผบ.ตร. ในฐานะ ผอ.ศพดส.ตร. นำคณะ UNHCR ลงพื้นที่ จว.สตูล ดูความเป็นอยู่ 59 ต่างด้าว ยันช่วยเหลือตามหลักสิทธิมนุษยชน อย่างเต็มที่

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2565 ที่ห้องประชุม ภ.จว.สตูล พล.ต.อ.รอย อิงคไพโรจน์ รอง ผบ.ตร. ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์พิทักษ์เด็ก สตรี ครอบครัว ป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์ และภาคประมง สํานักงานตํารวจแห่งชาติ (ผอ.ศพดส.ตร.) พร้อมด้วย พล.ต.ท.ปัญญา ปิ่นสุข หน.ชป.TATIP ศพดส.ตร., พล.ต.ต.จิระวัฒน์ พยุงธรรม รอง ผบช.ปส., พล.ต.ต.อรุษ แสงจันทร์ ผบก.ภ.จว.สตูล, พ.ต.อ.ณรงค์ เทศวิบูลย์ รอง ผบก.ปคม., พ.ต.อ.ทรงเอก พัชรวิชญ์ รอง ผบก.ตท., พ.ต.ต.ภัทรยศ หร่ายเจริญ สว.ฝ่ายตำรวจสากลและประสานงานภูมิภาค 2, นายแอนดรูว์ วสุวงศ์ ผู้อำนวยการมูลนิธิไอเจเอ็ม, นางอภิญญา ทาจิตต์ รองผู้อำนวยการ Stella maris Thailand, Mr. Peter Grady Senior Protection Officer (เจ้าหน้าที่ฝ่ายคุ้มครองอาวุโส UNHCR), นางสาวสุอัยดา พิศสุวรรณ Protection Associate (เจ้าหน้าที่ฝ่ายคุ้มครอง Unhcr), Mr. Mohammed Mashud Hassan Senior Protection Assistant เจ้าหน้าที่บริการชุมชนและล่าม Unhcr และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมเพื่อเร่งรัดติดตามผลความคืบหน้าการช่วยเหลือบุคคลต่างด้าวจำนวน 59 คน ที่ เกาะดง จว.สตูล

พล.ต.อ.รอยฯ กําชับในที่ประชุม ให้ทุกหน่วยงานในสังกัดให้ดําเนินการ ป้องกันและปราบปรามขบวนการค้ามนุษย์อย่างเด็ดขาด สำหรับกรณีเมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2565 เจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งว่าพบบุคคลต่างด้าว จํานวน 59 คน ถูกนํามาปล่อยทิ้งไว้ที่ เกาะดง เขตอุทยานแห่งชาติตะรุเตา จว.สตูล จากการตรวจสอบบุคคลต่างด้าว แบ่งเป็นชาย จํานวน 34 คน เป็นหญิง 25 คน สอบถามเบื้องต้นผ่านล่ามแปลภาษาพม่า ปรากฏว่า เดินทางมากับเรือจากสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา จุดมุ่งหมายประเทศมาเลเซีย เมื่อถึงบริเวณเกาะดง คนขับเรือได้แจ้งว่ามาถึงประเทศมาเลเซียแล้วให้ทุกคนลงจากเรือ เมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้ง และพบบุคคลต่างด้าวดังกล่าว พบว่าแต่ละคนร่างกายอิดโรย ขาดอาหาร จึงนํามาพักคอยที่ ศูนย์พักพิงชั่วคราว กองร้อยตํารวจตระเวนชายแดนที่ 436 อ.เมืองสตูล จว.สตูล

พล.ต.อ.รอยฯ เปิดเผยอีกว่ากรณีนี้ สั่งการ ผบช.ภ.9 และ ผบก.ภ.จว.สตูล ให้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ โดยมีการบูรณาการหน่วยงานทุกภาคส่วนให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับด้านมนุษยธรรม มีการจัดที่พัก มอบเสื้อผ้า อาหาร เครื่องดื่ม ยารักษาโรค ตรวจคัดกรองป้องกันโรค และทําการรักษาพยาบาลเบื้องต้น เพื่อให้ฟื้นฟูสภาพร่างกาย และจิตใจ ก่อนทําการซักถามปากคําคัดแยกผู้เสียหาย

ตํารวจภูธรจังหวัดสตูล บูรณาการร่วมกับทีมสหวิชาชีพ ในการคัดแยกผู้เสียหาย หากเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ จะส่งเข้าสถานคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ตามมาตรา 33 แห่ง พ.ร.บ.ป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ.2551 หากไม่เป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ จะนําส่งสํานักงานตรวจคนเข้าเมือง (สตม.) เพื่อดําเนินการตาม พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ. 2522

ขณะนี้อยู่ระหว่างดําเนินการคัดแยกผู้เสียหาย พบว่าบุคคลต่างด้าวดังกล่าวมีบัตร UNHCR จํานวน 26 คน โดยขึ้นทะเบียนที่สาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ ขณะนี้ได้ประสานไปยัง UNHCR เพื่อตรวจสอบสถานะบุคคลต่างด้าวกลุ่มดังกล่าว ดําเนินการตามกฎหมายระหว่างประเทศต่อไป

สำหรับกรณีนี้มีการนําเสนอข่าวคาดเคลื่อนกับความเป็นจริง เกี่ยวกับการดําเนินงานของเจ้าหน้าที่ว่ามีการรีบผลักดันบุคคลต่างด้าวกลุ่มดังกล่าวออกจากประเทศไทยนั้น วันนี้ได้รับมอบหมายจาก ผบ.ตร. และคณะกรรมการ ปกค. เชิญ ผู้แทน UNHCR, ผู้แทน IJM และ ผู้แทน STELLA MARIS THAILAND เป็นผู้สังเกตการณ์ ได้เดินทางมาติดตามความคืบหน้า และตรวจเยี่ยม

ซึ่งจากการติดตามความคืบหน้า และการตรวจเยี่ยมพบว่า ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พมจ.สตูล, แรงงานจังหวัดสตูล และเจ้าหน้าที่ตํารวจ มีการช่วยเหลือตามหลักสิทธิมนุษยชน และอยู่ระหว่างการฟื้นฟู จิตใจ เพื่อดําเนินการคัดกรอง คัดแยกว่าเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์หรือไม่ และอยู่ระหว่างเจ้าหน้าที่ตํารวจตรวจคนเข้าเมืองตรวจสอบสถานะบุคคลต่างด้าว “ซึ่งเจ้าหน้าที่ไม่ได้รีบผลักดันบุคคลต่างด้าวกลุ่มดังกล่าวออกจากประเทศไทยตามที่ เสนอข่าวแต่อย่างใด โดยบุคคลต่างด้าวทั้ง 59 คน ยังอยู่ศูนย์พักพิงชั่วคราว กองร้อยตํารวจตระเวนชายแดนที่ 436 อ.เมืองสตูล จว.สตูล”

โดยสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดําเนินการดังนี้

  1. กรณีพบบุคคลต่างด้าวเข้าเมืองผิดกฎหมาย ที่พบข้อบ่งชี้ที่คาดว่าจะเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ขอให้ปฏิบัติตามกลไกการส่งต่อระดับชาติ (National Referral Mechanism : NRM)
  2. เมื่อมีการจับกุมบุคคลต่างด้าวที่หลบหนีเข้าเมืองผิดกฎหมาย ให้สืบสวนขยายผลไปยังเครือข่าย ขบวนการที่ลักลอบนําคนต่างด้าวเข้าเมืองผิดกฎหมาย โดยให้ตรวจสอบเส้นทางการเงิน ทางการสื่อสาร ให้พิจารณาว่าเข้าข่ายเป็นองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติหรือไม่
  3. ระหว่างที่ผู้เสียหายอยู่ในขบวนการคัดแยก (Reflection Period) ให้ดําเนินการดูแลสุขอนามัยตลอดจน การรักษาพยาบาล โดยประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  4. ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดําเนินการเพิ่มมาตรการป้องกัน โดยเน้นการสกัดกั้นทั้งทางบก และทางทะเล โดยเน้นจุดล่อแหลม เส้นทางที่ใช้หลบหนีเข้ามาทางช่องทางธรรมชาติ ที่ไม่ผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง โดยให้ออกแผนการปฏิบัติแต่ละหน่วย
  5. กําชับเจ้าหน้าที่ข้าราชการตํารวจทุกฝ่าย ไม่ให้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการลักลอบขนคนต่างด้าวที่หลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย เพราะระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ได้แก้ไขคําจัดความ “เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์” หมายถึง การนําพาบุคคลเข้ามาในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายคนเข้าเมือง อาจมีผลเกี่ยวข้องหรือ นําไปสู่การค้ามนุษย์
  6. เร่งประสานงาน UNHCR ในการตรวจสอบสถานะบุคคลต่างด้าว จํานวน 26 คน ที่มีบัตร UNHCR

7.ให้หน่วยที่รับผิดชอบเร่งรายงานผลการดําเนินการคัดแยกบุคคลต่างด้าวทั้ง 59 คน ให้ ศพดส.ตร ทราบโดยด่วน

หากประชาชนท่านใดพบเห็น หรือมีเบาะแสเกี่ยวกับเหตุที่เกิดขึ้น ขอให้แจ้งที่ศูนย์พิทักษ์เด็ก สตรี ครอบครัว ป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์ และภาคประมง สํานักงานตํารวจแห่งชาติ แจ้งเบาะแสด่วน โทร 1599 ศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน 191 หรือ สถานีตํารวจใกล้เคียง ได้ตลอด 24 ช.ม. “ผอ.ศพดส.ตร. กล่าว”

#มั่นใจทุกข่าวสารตำรวจเพื่อคุณ
#policeofficial
#สำนักงานตำรวจแห่งชาติ