การประชุมผู้บัญชาการเหล่าทัพ ครั้งที่ 5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2565 เวลา 10.00 น. กองบัญชาการกองทัพไทย จัดการประชุมผู้บัญชาการเหล่าทัพครั้งที่ 5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยมี พลเอกเฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานพร้อมด้วย ผู้บัญชาการทหารเรือ ผู้บัญชาการทหารอากาศ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ และรองผู้บัญชาการทหารบก เข้าร่วมประชุม ที่ ห้องศรียานนท์ ชั้น 2 อาคาร 1 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.)

การประชุมฯ ในครั้งนี้ที่ประชุมได้รับทราบข้อมูลที่สำคัญของกองบัญชาการกองทัพไทย เหล่าทัพ และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ดังนี้

กองบัญชาการกองทัพไทย ที่ประชุมได้ร่วมกันวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมด้านความมั่นคงในภูมิภาค และหารือแนวทางดำเนินความร่วมมือด้านความมั่นคงกับมิตรประเทศ ซึ่งจะต้องดำเนินการให้ประสานสอดคล้องในทุกระดับ ยึดมั่นการเคารพในหลักการอธิปไตยและบูรณภาพแห่งดินแดน สนับสนุนให้ทุกฝ่ายใช้ความพยายามในการเจรจาแก้ไขสถานการณ์โดยสันติวิธี และสอดคล้องกับกฎบัตรสหประชาชาติและกฎหมายระหว่างประเทศยึดมั่นในความเป็นแกนกลางของอาเซียน ดำเนินการสร้างความร่วมมือกับมิตรประเทศ เพื่อสร้างความมั่นคงร่วมกัน มุ่งเน้นส่งเสริมความร่วมมือและขยายความสัมพันธ์อย่างสมดุล อีกทั้งดำรงความสัมพันธ์ระหว่างกองทัพไทยกับกองทัพมิตรประเทศในทุกสถานการณ์ เพื่อเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการช่วยแก้ไขปัญหา

กองทัพบก ได้นำเสนอแนวทางการจัดการฝึกภาคสนามของนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปี 2565 ซึ่งกำหนดจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทดแทนการฝึกภาคสนามให้กับนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3 (ชาย , หญิง) ระหว่างวันที่ 8 – 24 มิถุนายน 2565 โดยสามารถลงทะเบียนเลือกวันที่สะดวกได้ทางเว็บไซต์ของหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนwww.tdc.mi.th ในส่วนของนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 4 และ 5 ทุกนาย กำหนดให้เข้ารับการฝึกภาคสนาม ณค่ายฝึกนักศึกษาวิชาทหาร เขาชนไก่ อ.เมืองกาญจนบุรี จว.กาญจนบุรี และสามารถตรวจสอบวันที่ ที่จะเข้ารับการฝึกฯ (ผลัดฝึก) ได้ทางเว็บไซต์ของศูนย์การนักศึกษาวิชาทหาร www.ruksadindan.com ระหว่างวันที่ 15 – 24 มิถุนายน 2565 

นอกจากนี้ กองทัพบก ยังได้รายงานผลการเดินทางเยือนกลุ่มประเทศอาเซียนอย่างเป็นทางการของ ผู้บัญชาการทหารบก และการประชุมที่เกี่ยวข้อง ประจำปี 2565 เพื่อเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือด้านความมั่นคงทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคีกับประเทศอาเซียน

กองทัพเรือ ได้รายงานผลการปฏิบัติของกองทัพเรือ ทั้ง 6 ด้าน ได้แก่ การพิทักษ์รักษา ปกป้อง เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ การป้องกันประเทศ การรักษาความมั่นคงของรัฐ การพัฒนาประเทศเพื่อความมั่นคงและการช่วยเหลือประชาชน การเสริมสร้างความร่วมมือทางทหารกับต่างประเทศ และการบริหารจัดการ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายเร่งด่วนของ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ผู้บัญชาการศูนย์บัญชาการทางทหาร ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2565 ในการสร้างกองทัพไทยที่เข้มแข็ง ทันสมัย และเป็นที่เชื่อมั่น ศรัทธา ของประชาชน

กองทัพอากาศ ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบถึงความจำเป็นที่จะต้องพัฒนาด้านการปฏิบัติการแบบหลายมิติ(Muti – Domain Operation : MDO) เครื่องบินรบ ยุคที่ 5 Generation 5, UCAV และระบบป้องกันภัยทางอากาศขึ้นตามลำดับความสำคัญ เพื่อรองรับการปฏิบัติการแบบหลายมิติ โครงการการจัดหาเครื่องบินรบ ยุคที่ 5 Generation 5 หรือ F-35A ที่มีขีดความสามารถล่องหนในพื้นที่การรบ (Stealth) และมีสมรรถนะสูง 

ได้พิจารณาศึกษา UCAV และระบบป้องกันภัยทางอากาศ (GBAD) ที่มีประสิทธิภาพสูง ได้ถูกบรรจุเป็นโครงการที่จะจัดหาในอนาคต เพื่อรองรับการปฏิบัติการในการสนับสนุนกองทัพบก กองทัพเรือ และการปฏิบัติการร่วม เพื่อมุ่งสู่การเป็นกองทัพอากาศคุณภาพ รักษาความมั่นคงแห่งชาติ และเคียงข้างประชาชนสืบไป

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ได้นำระบบเทคโนโลยีกล้องโทรทัศน์วงจรปิดมาใช้ในการปฏิบัติงานสืบสวนและป้องกันปราบปรามอาชญากรรม ภายใต้กรอบแนวคิด 2 มิติ ได้แก่ การนำนวัตกรรมและเทคโนโลยี AI ด้านความปลอดภัยมาใช้ และการนำระบบกล้องวงจรปิดแบบราคาประหยัด มาใช้ในการป้องกันและปราบปรามในพื้นที่ชุมชนเมือง โดยจะขยายโครงการฯ ทั้งสองมิติไปยังทุกจังหวัดในอนาคต

ทั้งนี้ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ได้กล่าวเน้นย้ำให้เหล่าทัพ และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ดำเนินการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 ให้สมพระเกียรติ ตลอดจนปลูกฝังกำลังพลทุกนายให้มีความจงรักภักดี ปกป้อง พิทักษ์รักษา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 

นอกจากนี้ยังได้เน้นย้ำให้เหล่าทัพดำเนินการเสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือด้านความมั่นคงกับมิตรประเทศให้มีความสอดคล้องกับการดำเนินการของรัฐบาล ด้วยการสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดีในทุกระดับและทุกด้านกับนานาประเทศ

#มั่นใจทุกข่าวสารตำรวจเพื่อคุณ

#policeofficial

#สำนักงานตำรวจแห่งชาติ