พล.ต.อ.รอยฯ รอง ผบ.ตร.
ร่วมกับ ผบช.ปส. เปิดปฏิบัติการปิดล้อมตรวจค้น 4 เครือข่ายค้ายาเสพติด ภาคเหนือ รวบตัวระดับผู้สั่งการ ยึดทรัพย์กว่า 63 ล้านบาท

เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2565 เวลา 11.00 น. ต.แม่ยาว อ.เมือง จว.เชียงราย พล.ต.อ.รอย อิงคไพโรจน์ รอง ผบ.ตร.และผอ.ศอ.ปส.ตร. พร้อมด้วย พล.ต.ท.สรายุทธ สงวนโภคัย ผบช.ปส., พล.ท.บุญยืน อิน กว่าง แม่ทัพน้อยที่ 3, ผบ.ศป.บส.ชน., พล.ต.ท.พรชัย เจริญวงศ์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ตร.รรท.รอง ผบช.ปส., พล.ต.ต.นพดล ศรสําราญ รอง ผบช.ปส., พล.ต.ต.สมเกียรติ วัฒนพรมงคล รอง ผบช.ปส., พล.ต.ต.จิระวัฒน์ พยุงธรรม รอง ผบช.ปส., พล.ต.ต.พฤทธิพงษ์ ประยูรศิริรองผบช.ภ.5, นายวราดิศร อ่อนนุช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย, พล.ต.ต.พรพิทักษ์ รู้ยืนยง ผบก.ปส.1, พล.ต.ต.บรรพต มุ่งขอบกลาง ผบก.ปส.3, พล.ต.ต.ชินวิช วิชัยธนพัฒน์ ผบก.ภ.จว.เชียงราย, พ.อ.ธรรมรัตน์ เหรียญ ทอง ผบ.บก.ควบคุม ปส. และ นายอนุเทพ ธาระณะ นักสืบสวนสอบสวนชํานาญการชํานาญพิเศษ/ผู้อํานวยการส่วนตรวจสอบทรัพย์สินและบังคับโทษปรับ และ พ.ต.อ.อดุลย์ สิริสิทธินันท์ ผกก.ตชด.32 ร่วมแถลงข่าวผลปฏิบัติการปิดล้อมตรวจค้น แผนปฏิบัติการปิดล้อมตรวจค้น กลุ่มนักค้ายาเสพติดชายแดนภาคเหนือจํานวน 4 เครือข่าย ได้แก่ เครือข่ายนายฮ้อยทมิฬ, เครือข่ายม้งแม่เปา, เครือข่ายอาข่าผาขาว, เครือข่ายฝิ่นดิบมูเซอ พร้อมของกลางยาบ้า 5,690,000 เม็ด และเคตามีน 10 กิโลกรัม เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2565

พล.ต.อ.รอยฯ เปิดเผยว่า กรณีแรก “เครือข่ายนายฮ้อยทมิฬ” สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2565 กองบัญชาการตํารวจปราบปรามยาเสพติด (บช.ปส.) จับกุมนักค้ายาเสพติด รายสําคัญ จํานวน 3 คน พร้อมของกลางยาบ้าประมาณ 7 ล้านเม็ด ตนและ พล.ต.ท.สรายุทธฯ จึงสั่งการให้ พล.ต.ต.บรรพตฯ เร่งขยายผล และจับกุมผู้กระทําความผิดที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดมาดําเนินคดีให้ได้โดยเร็ว จากการสอบสวนสืบสวนขยายผลพบว่าในเครือข่ายมีกลุ่มผู้สั่งการผู้ต้องหาในการลําเลียงยาเสพติดเริ่มตั้งแต่เดือนมกราคม 2565 จนถึงถูกจับกุมลักลอบลําเลียงยาเสพติดมาแล้วมากกว่า 20 ครั้ง แต่ละครั้งมากน้อยไม่เท่ากัน รวมยาบ้าที่ถูกลําเลียง มาแล้วประมาณ 50 ล้านเม็ด และมีการสั่งการให้ผู้ต้องหาเปิดบัญชีธนาคารส่งไปให้กลุ่มผู้สั่งการใช้รับเงินค่ายาเสพติด จาก การตรวจสอบบัญชีตั้งแต่ มกราคม 2565 ถึงถูกจับกุมมีเงินหมุนเวียนในบัญชีมากกว่า 400 ล้านบาท สำหรับกรณีนี้กลุ่มผู้สั่งการจะถอนเงินสดส่วนหนึ่งส่งให้กับเจ้าของยาเสพติดภายนอกประเทศ เงินอีกส่วนหนึ่งจะนํามาซื้อทรัพย์สินเป็นบ้าน, ที่ดิน, ทองคํา, รถหรู และเก็บเงินสดไว้ในบัญชีธนาคารส่วนตัว จากการขยายผลข้อมูลดังกล่าว จึงรวบรวมพยานหลักฐานขออนุมัติจากศาลอาญาออกหมายจับกลุ่มบุคคลสั่งการจํานวน 3 คน คือ

 1. นายสุวิจักขณ์ อชิรพัฒน์ อายุ 44 ปี ที่อยู่ อ.จุน จว.พะเยา เป็นบุคคลตามหมายจับจํานวน 4 หมายจับ คือ หมายจับศาลจังหวัดแพร่ที่ 20/2559 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2559 ข้อหา “ครอบครองยาเสพติดเพื่อจําหน่าย”, หมายจับของศาลจังหวัดชุมพรที่ จ.48/2564 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2564 ข้อหา “ร่วมกันมียาเสพติดให้โทษประเภท 1. (ไอซ์, ยาบ้า หรือเมทแอมเฟตามีน) ซึ่งมีปริมาณคํานวณเป็นสารบริสุทธิ์เกินกว่ายี่สิบกรัมขึ้นไปไว้ในความครอบครองเพื่อจําหน่ายและจําหน่ายโดยผิดกฎหมาย”, หมายจับของศาลจังหวัดพะเยา ที่ จ.81/2564 ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2564 ข้อหา “ยักยอกทรัพย์”, หมายจับศาลอาญา ที่ 429/2565 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2565 ในความผิดฐาน “ร่วมกันมียาเสพติดให้โทษประเภท 1 (ยาบ้า หรือเมทแอมเฟตามีน) ไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตอันเป็นการก่อให้เกิดการแพร่กระจายในกลุ่มประชาชน, กระทําโดย หัวหน้า ผู้มีหน้าที่สั่งการ หรือผู้มีหน้าที่จัดการในเครือข่ายอาชญากรรม และ ทําให้เกิดผลกระทบต่อความมั่นคงของรัฐหรือความ ปลอดภัยของประชาชนทั่วไป, ฟอกเงิน, ร่วมกันฟอกเงิน, สมคบโดยตกลงกันต้ังแต่สองคนข้ึนไป กระทําความผิดฐานฟอกเงินและได้ กระทําความผิดฐานฟอกเงินตามเหตุท่ีได้มีการสมคบกัน”
 2. นายวีรชน ยะอู๋ อายุ 40 ปี ที่อยู่ ต.ศรีถ้อย อ.แม่สรวย จว.เชียงราย เป็นบุคคลพ้นโทษในคดียาเสพติด และเป็นบุคคลตามหมายจับศาลอาญา ที่ 430/2565 ลงวันท่ี 21 กรกฎาคม 2565 ในความผิดฐาน “ร่วมกันมียาเสพติดให้โทษ ประเภท 1 (ยาบ้าหรือเมทแอมเฟตามีน) ไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตอันเป็นการก่อให้เกิดการแพร่กระจายในกลุ่ม ประชาชน, กระทําโดยหัวหน้า ผู้มีหน้าที่สั่งการ หรือผู้มีหน้าที่จัดการในเครือข่ายอาชญากรรม และ ทําให้เกิดผลกระทบต่อ ความมั่นคงของรัฐหรือความปลอดภัยของประชาชนทั่วไป, ฟอกเงิน, ร่วมกันฟอกเงิน, สมคบโดยตกลงกันตั้งแต่สองคนขึ้นไป กระทําความผิดฐานฟอกเงินและได้กระทําความผิดฐานฟอกเงินตามเหตุที่ได้มีการสมคบกัน”
 3. น.ส.ศิริพร แสงธรรมโชติ อายุ 30 ปี ที่อยู่ ต.แม่ยาว อ.เมืองเชียงราย จว.เชียงราย เป็นบุคคล ตามหมายจับศาลอาญา ที่ 431/2565 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2565 ในความผิดฐาน “ร่วมกันมียาเสพติดให้โทษประเภท 1 (ยาบ้าหรือเมทแอมเฟตามีน) ไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตอันเป็นการก่อให้เกิดการแพร่กระจายในกลุ่มประชาชน, กระทํา โดยหัวหน้า ผู้มีหน้าที่สั่งการ หรือผู้มีหน้าที่จัดการในเครือข่ายอาชญากรรม และ ทําให้เกิดผลกระทบต่อความมั่นคงของรัฐหรือ ความปลอดภัยของประชาชนทั่วไป, ฟอกเงิน, ร่วมกันฟอกเงิน, สมคบโดยตกลงกันตั้งแต่สองคนขึ้นไป กระทําความผิดฐานฟอกเงิน และได้กระทําความผิดฐานฟอกเงินตามเหตุที่ได้มีการสมคบกัน” ต่อมาในวันที่ 27 กรกฎาคม 2565 จึงจับกุม นายสุวิจักขณ์ฯ ได้ในพื้นที่ จว.แพร่ และจับกุม นายวีรชนฯ กับ น.ส.ศิริพร ได้ในพื้นที่ จว.เชียงราย และปิดล้อมตรวจค้นเพื่อยึดทรัพย์เครือข่าย “นายฮ้อยทมิฬ” จํานวน 20 จุดตรวจค้น (พื้นที่ จว.เชียงราย, จว.พะเยา และ จง.ชัยนาท) โดยบูรณาการร่วมกับ สํานักงาน ป.ป.ส., ตํารวจภูธร ภาค 5, ศอ.บส.ชน., บก.ตชด.ภาค 3, หน่วยงานด้านการปราบปรามยาเสพติด ทั้งเจ้าหน้าที่ตํารวจ ทหาร ฝ่ายปกครอง และ สํานักงานปราบปรามยาเสพติดสหรัฐอเมริกา ประจําประเทศไทย (DEA) โดยมีผลการปฏิบัติจับกุม ผู้ต้องหาตามหมายจับ 3 ราย ตรวจยึดทรัพย์สินไว้ตรวจสอบรวมมูลค่าประมาณ 60 ล้านบาท
 4. เงินสดจำนวน 100,000.-บาท
 5. อายัดเงินในบัญชีธนาคาร 15,665,700.-บาท
 6. ทองคํา 22 บาท
 7. ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 8 หลัง
 8. ที่ดินเปล่า 2 แปลง
 9. รถยนต์ 16 คัน
 10. รถจักรยานยนต์ จํานวน 3 คัน

ผอ.ศอ.ปส.ตร. กล่าวอีกว่า ในห้วงเดือนพฤษภาคม – กรกฎาคม 2565 กองบัญชาการตํารวจปราบปรามยาเสพติด จับกุมเครือข่ายยาเสพติดในภาคเหนือได้อีกจํานวน 3 เครือข่าย คือ “เครือข่ายม้งแม่เปา” โดยเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2565 ได้ทําการจับกุมผู้ต้องหาจํานวน 3 ราย คือ

 1. นายอนันต์สิทธิ์ ทรงเจริญกูล อายุ 20 ปี ต.แม่เปา อ.พญาเม็งราย จว.เชียงราย
 2. นายธเนศ มาศกิตติวงศ์ อายุ 27 ปี ต.หนองหล่ม อ.ดอกคําใต้ จว.พะเยา และ
 3. นายเซ้ง แซ่ว้า อายุ 41 ปี ที่อยู่ ต.แม่เปา อ.พญาเม็งราย จว.เชียงราย

พร้อมของกลางเป็นยาบ้าจํานวน 8,800,000 เม็ด และเคตามีน 50 กิโลกรัมจับกุมได้ที่ บริเวณปากทางเข้าหมู่บ้านดอยศิริ ถนนหลวงหมายเลข 1063 ต.ดงมหาวัน อ.เวียงเชียงรุ้ง จว.เชียงราย ได้ทําการสอบสวนสืบสวนขยายผลจนสามารถออกหมายจับผู้ร่วมลําเลียงยาเสพติดได้ 2 ราย คือ

 1. นายกุลเดช แซ่ลี อายุ 27 ปี ต.ท่าข้าม อ.เวียงแก่น จว.เชียงราย
 2. นายอนุสรณ์ อนันต์ทา อายุ 31 ปี ต.แม่เปา อ.พญาเม็งราย จว.เชียงราย

“เครือข่ายฝิ่นดิบมูเซอ” โดยเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2565 ตรวจยึดฝิ่นดิบจํานวน 48 กิโลกรัม บริเวณสวนป่าบ้านกิ่วลม อ.อมก๋อย จว.เชียงใหม่ ต่อมาสอบสวนสืบสวนขยายผลจนสามารถออกหมายจับเจ้าของยาเสพติดที่นํามาซุกซ่อนเพื่อส่งมอบให้กับลูกค้าจํานวน 3 ราย คือ

 1. นายจะแล อู่กู่ อายุ 39 ปี ต.ห้วยชมภู อ.เมือง จว.เชียงราย
 2. นายปาบู จะมี่ อายุ 47 ปี ที่อยู่ 192 ม.8 ต.ห้วยชมพู อ.เมือง จว.เชียงราย
 3. นายสุรพล แสนทอง อายุ 27 ปี ที่อยู่ ต.ห้วยชมพู อ.เมือง จว.เชียงราย

เครือข่ายต่อมา “เครือข่ายอาข่าผาขาว” เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม จับกุมตัวผู้ต้องหา 1 ราย คือนายอาน่อง เชอหมื่อ อายุ 22 ปี พร้อมยาบ้าจํานวน 1,010,000 เม็ด ได้ที่ริมถนนพหลโยธินปากซอย 2 บ้านสันกอง ต.แม่ไร่ อ.แม่จัน จว.เชียงราย สอบสวนสืบสวนขยายผลจนสามารถออกหมายจับผู้ร่วมลําเลียงยาเสพติดได้ 1 ราย คือ นายสุรชัย เยอเบาะ อายุ 20 ปี ที่อยู่ ต.สันทราย อ.แม่จัน จว.เชียงราย และเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2565 เวลา 02.00 น. เจ้าหน้าที่ตํารวจ บก.ปส.2 (นปส.อุดรธานี) สืบสวนเครือข่าย ยาเสพติดสามารถตรวจยึดยาเสพติดพร้อมของกลาง

 1. ยาบ้า 5,690,000 เม็ด
 2. เคตามีน 10 กก.
 3. รถยนต์กระบะ ยี่ห้อเชฟโรเลต สีดํา ติดแผ่นป้ายทะเบียนหน้า ผต 6676 สุราษฎร์ธานี และ
  4.โทรศัพท์มือถือ 2 เครื่อง

สถานที่จับกุม บริเวณริมถนนหลวง หมายเลข 21 เขตพื้นที่หมู่บ้านปางคอม ต.โป่ง อ.ด่านซ้าย จว.เลย

การขยายผลเมื่อวันที่ 3 เมษายน 2565 เจ้าหน้าที่ตํารวจ กก.3 บก.ปส.2 (นปส.อุดรธานี) สืบสวนติดตามจับกุมเครือข่ายลักลอบขนยาเสพติดชาว จว.เพชรบูรณ์ ได้ผู้ต้องหา 3 คน คือ นายโชคอนันท์ พรมมี, นาย สุวรรณภูมิ แซ่ย่าง, นายสมบูรณ์ แซ่หลอ พร้อมยาบ้าจํานวน 6 ล้านเม็ด ที่บริเวณ ลานจอดรถตลาดไท อ.คลองหลวง จว.ปทุมธานี จากการขยายผลหลังการจับกุม ประกอบข้อมูล Big Data พบว่า มีบุคคลและรถยนต์ในเครือข่ายเคลื่อนไหวอยู่ กก.3 บก.ปส.2 สืบสวนติดตามเรื่อยมา กระทั่งเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2565 เวลา 19.00 น. พบรถยนต์ ในเครือข่ายยาเสพติด ดังกล่าว เคลื่อนไหวเข้ามาในพื้นที่ อ.ด่านซ้าย จว.เลย ชุดสืบสวนจึงสะกดรอยติดตามและจัดกําลังสนับสนุนตั้งจุดสกัด ตามเส้นทางที่นักค้ายาเสพติดใช้ขนลําเลียงยาเสพติดจากพื้นที่ จว.เลย ไปยังพื้นที่ จว.เพชรบูรณ์ จนกระทั่งเวลา 01.00 น. ของวันที่ 28 กรกฎาคม 2565 พบรถยนต์เป้าหมาย เคลื่อนที่อยู่ใน ต.โคกงาม อ.ด่านซ้าย จว.เลย โดยถนนหมายเลข 21 มุ่งหน้า จว.เพชรบูรณ์ เจ้าหน้าที่ชุดสะกดรอยติดตามพบรถยนต์กระบะ ซึ่งเป็นรถใช้ลําเลียงยา เสพติด ขณะสะกดรอยติดตามเพื่อจับกุม ปรากฏว่าคนขับรถยนต์ดังกล่าวได้อาศัยความมืดและความชํานาญพื้นที่กระโดดลง จากรถหลบหนีการจับกุม ผลการตรวจค้นพบยาเสพติด (ยาบ้า) จํานวน 29 กระสอบ อยู่ในกระบะหลังรถยนต์ติดตั้งหลังคา แครี่บอย เพื่อไม่ให้เป็นจุดสังเกต ส่วนรถยนต์คันอื่น ๆ ได้ขับหลบหนีไปได้อยู่ในระหว่างการขยายผลออกหมายจับบุคคลที่ เกี่ยวข้องต่อไป จากการจับกุมเครือข่ายยาเสพติดนายฮ้อยทมิฬและการจับกุมยาบ้า 5,690,000 เม็ด และเคตามีน 10 กิโลกรัม เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2565 ที่ จว.เลย เป็นการจับกุมได้ในพื้นที่ภาคกลางแล้วมีการขยายผลจนนําไปสู่การจับกุมกลุ่มขบวนการที่ นํายาเสพติดเข้ามาทั้งทางภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งจะเห็นได้ว่ากลุ่มขบวนการลําเลียงยาเสพติดมีความ พยายามในการนํายาเสพติดเข้ามาในประเทศไทยในทุกทิศทาง สํานักงานตํารวจแห่งชาติจะได้หามาตรการในการป้องกันการ ลักลอบลําเลียงอย่างเข้มข้นต่อไป “ผอ.ศอ.ปส.ตร.กล่าว”

#มั่นใจทุกข่าวสารตำรวจเพื่อคุณ

#policeofficial

#สำนักงานตำรวจแห่งชาติ