สตม. อำนวยความสะดวกแก่ชาวต่างชาติ
เปิดตัว “e – Extension”
การยื่นขออยู่ต่อออนไลน์ได้วีซ่าภายใน 3 นาที

เมื่อ​วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข อดีต ผบ.ตร. และ พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผบ.ตร. พร้อมด้วย พล.ต.ท.ภาคภูมิภิภัทฒ์ สัจจพันธุ์ ผบช.สตม. เปิดตัวระบบ การขออนุญาตเพื่ออยู่ต่อในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ “e-Extension” เป็นครั้งแรกของประเทศไทย โดยโครงการนี้เป็นดำริของ พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข อดีต ผบ.ตร. ที่ต้องการพัฒนาระบบการให้บริการแก่ประชาชน เพิ่มความสะดวกแก่ผู้มารับบริการด้วยเทคโนโลยีผ่านระบบดิจิทัล สอดคล้องกับแนวทางในการพัฒนาให้เข้าสู่การเป็นภาครัฐทันสมัย และ พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผบ.ตร. จึงได้สานต่อการดำเนินงานดังกล่าวให้สำเร็จลุล่วง

​การให้บริการขออนุญาตอยู่ต่อในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e – Extension) ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง เป็นการยกระดับและสร้างมาตรฐานการให้บริการคนต่างด้าวรูปแบบใหม่ด้วยการยื่นคำร้องขออนุญาตอยู่ต่อในราชอาณาจักรและชำระเงินค่าธรรมเนียมทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยนำร่องการขออยู่ต่อในพื้นที่กรุงเทพมหานคร สำหรับคนต่างด้าวที่มีถิ่นพำนักอยู่ในกรุงเทพฯ หรือมีสถานที่ทำงานของรัฐในเขตกรุงเทพฯ ซึ่งได้เปิดให้บริการในส่วนของเหตุผลหรือความจำเป็น ในการขออยู่ต่อฯ จำนวน 12 เหตุผล ดังนี้

 1. เพื่อการท่องเที่ยว
 2. ครูในสถานศึกษาของรัฐ
 3. ศึกษาในสถานศึกษาของรัฐ
 4. อยู่ปฏิบัติงานในส่วนราชการ
 5. เดิมคนไทย
 6. ครอบครัวผู้มีถิ่นที่อยู่
 7. สื่อมวลชน
 8. ฝึกสอน ค้นคว้าวิจัยในหน่วยงานของรัฐ
 9. ติดตั้งซ่อมแซมเครื่องจักร
 10. ผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์
 11. ผู้ควบคุมพาหนะประจำพาหนะ
 12. สถานทูตให้การรับรองและร้องขอ

​เนื่องจากในแต่ละปี ประเทศไทยมีคนต่างด้าวยื่นขออนุญาตอยู่ต่อในราชอาณาจักร
เป็นการชั่วคราว เฉพาะในส่วนของเหตุผลหรือความจำเป็น 12 เหตุผลดังกล่าว มากกว่า 2 แสนคนต่อปี และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ซึ่งในพื้นที่กรุงเทพฯ มีผู้มาขอรับบริการเป็นจำนวนมาก ทำให้คนต่างด้าวใช้เวลาค่อนข้างนานในการขอรับบริการแต่ละครั้ง โดยเฉลี่ยต้องใช้เวลารอเข้ารับบริการประมาณ 1 – 2 ชั่วโมง ​แต่หากคนต่างด้าวเปลี่ยนมาขอรับบริการผ่านระบบ “e – Extension” (Electronics Extension of Temporary Stay in The Kingdom : e – Extension) คนต่างด้าวสามารถดำเนินการกรอกข้อมูลได้ด้วยตนเองตลอดเวลา ผ่านระบบออนไลน์บนอุปกรณ์โทรศัพท์มือถือและคอมพิวเตอร์ผ่านเว็บไซต์ และเข้ามาพบเจ้าหน้าที่เพื่อยืนยันตัวบุคคลและรับสติ๊กเกอร์วีซ่าโดยใช้เวลาไม่เกิน 3 นาทีเท่านั้น

โครงการดังกล่าว ลดขั้นตอนและระยะเวลาในการดำเนินการ ทำให้คนต่างด้าวสามารถกำหนดนัดหมายวันเวลาขอรับสติ๊กเกอร์วีซ่าได้ด้วยตนเอง นับเป็นมิติใหม่ของการยื่นขออนุญาตอยู่ต่อในประเทศไทย

​บริการ “e – Extension” ได้มีการทดลองระบบโดยเปิดให้คนต่างด้าวขอรับบริการ ตั้งแต่วันที่ 10 ตุลาคม 2565 ที่ผ่านมา มีคนต่างด้าวให้ความสนใจและเข้ามาทดลองใช้งานผ่านระบบ
เป็นจำนวนมาก ซึ่งระบบสามารถใช้งานได้เป็นอย่างดีจนได้รับความพึงพอใจจากผู้มารับบริการและมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น

​นายเกาชิค กอช หัวหน้าภูมิภาคออสเตรเลียเอเชีย, วีเอฟเอส โกลบอล ยังได้กล่าวถึง e – Extension ว่าเป็นแพลตฟอร์มที่จะช่วยให้กระบวนการขออยู่ต่อในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวสะดวกและราบรื่นยิ่งขึ้น ในขณะที่ยังคงรักษาความปลอดภัยและความสมบูรณ์ของกระบวนการขออยู่ต่อ และจะช่วยยกระดับประสบการณ์ของผู้มาเยือนที่ต้องการขยายเวลาพำนักในประเทศไทยอีกด้วย

​คนต่างด้าวสามารถยื่นขออยู่ต่อฯ ผ่านทางออนไลน์บนเว็บไซต์ Thaiextension.vfsevisa.com ซึ่งในระยะแรก ผู้รับบริการสามารถเข้ามารับสติ๊กเกอร์วีซ่าได้ที่กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 1 ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ อาคาร B หลักสี่ กรุงเทพฯ

​ระบบ “e – Extension” จะช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ที่ประสงค์จะขออนุญาตอยู่ต่อฯ พร้อมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพการคัดกรองให้มากขึ้น โดยผ่านระบบออนไลน์ ตั้งแต่การกรอกแบบฟอร์ม ยื่นเอกสารพร้อมรับชำระค่าธรรมเนียมแบบอิเล็กทรอนิกส์ โดย สตม. ตั้งเป้าหมายขยายการบริการ ให้สามารถรับบริการได้ครอบคลุมทุกที่ทำการตรวจคนเข้าเมืองทั่วประเทศต่อไป

#มั่นใจทุกข่าวสารตำรวจเพื่อคุณ

#policeofficial

#สำนักงานตำรวจแห่งชาติ